Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την έγκριση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του « Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

δήμος τυρνάβου

  • 1 θέση ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΠΕ
  • 1 θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ
  • 1 θέση ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΕ
  • 1 θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ/ΤΗ ΔΕ

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα, έως την ένταξη των φορέων στις αντίστοιχες πράξης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και όχι πέραν τις 31/12/2015. Β.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ. Α. του προϋπολογισμού έτους 2015 των εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.Τ Κ. Α. 60.3.1. και Κ. Α. 60.4.3 (Νηπιαγωγός ΠΕ) Κ.Α. 60.3.1. και Κ.Α. 60.4.3 (Νοσηλευτή/τρια ΔΕ) Κ.Α. 60.3.1. και Κ.Α. 60.4.3 (Οικονομολόγος ΠΕ) Κ.Α. 60.3.1. και Κ.Α. 60.4.3 (Ψυχολόγος ΠΕ) Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποσταλεί αίτημα στον ΑΣΕΠ και να γίνει η προκήρυξη των θέσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2015. Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δήμος-τυρνάβου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δήμος-τυρνάβου-300x289.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την έγκριση για την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του « Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες: 1 θέση ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΠΕ 1 θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ 1 θέση ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΕ 1 θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ/ΤΗ ΔΕ Με σύμβαση ορισμένου...

Σχολιάστε