Ο Δήμος Παγγαίου εγκρίνει την αριθμ. 28/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με τίτλο « Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

1. Διαπιστώνεται η ανάγκη σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

2. Αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων, πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, διμήνου χρονικής διάρκειας, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος, η ειδικότητα, ο αριθμός ατόμων και η χρονική περίοδος:

3. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ για την έκδοση της σχετικής απόφασης για πρόσληψη του προσωπικού σύμφωνα με την παρούσα, ως επίσης και την αποστολή πίνακα του προσληφθησομένου για το σκοπό αυτό προσωπικού στο ΑΣΕΠ , αλλά και την αναγγελία πρόσληψης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) (Ν.Δ. 2656/53 και 763/70) συντασσόμενων των σχετικών εντύπων πρόσληψης (Α/06/1998 και βεβαίωση απόλυσης 101049/1990).

4. Για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης, το Νομικό Πρόσωπο υποχρεούται στην αποστολή του πίνακα προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

5. Το κόστος δαπάνης της απασχόλησης των ανωτέρω θα καλυφτεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2015 από τους: Κ.Α 10/6041.01: 20.000,00 € Τακτικές αποδοχές υπάλληλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου Κ.Α 10/6054.01: 5.400,00 € Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΠΑΓΓΑΙΟΥ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ΔΗΜΟΣ-ΠΑΓΓΑΙΟΥ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Παγγαίου εγκρίνει την αριθμ. 28/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με τίτλο « Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Δίμηνα)» 1. Διαπιστώνεται η ανάγκη σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, μέσα σε συνολικό...

Σχολιάστε