Ο Δήμος Κοζάνης εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, είκοσι ενός (21) ατόμων, και συγκεκριμένα δεκαοχτώ (18) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/07, που ορίζονται τα εξής:

δημαρχειο κοζανης

«Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών». Σύμφωνα με το από 09-04-2015

Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη των παραπάνω για τις μεγάλες ανάγκες αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας στον διευρυμένο Δήμο Κοζάνης, στην επέκταση του δικτύου συλλογής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τέλος για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2015 με Κ.Α. 20.6041.0001 Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-κοζανης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/δημαρχειο-κοζανης-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Κοζάνης εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού, είκοσι ενός (21) ατόμων, και συγκεκριμένα δεκαοχτώ (18) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο...

Σχολιάστε