Ο Δήμος Αθηναίων εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 και όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σαράντα δύο (42) ατόμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας,

Οι ως άνω αναφερόμενες προσλήψεις θα βαρύνουν τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 στον Φορέα 15 και ειδικότερα τους κωδικούς ΚΑ 6041.001,ΚΑ 6054.001 και ΚΑ 6054.999.

Επειδή για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και κατόπιν έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης από το Α.Σ.Ε.Π. η λήξη του οκταμήνου υπολογίζεται ότι θα είναι εντός του έτους 2017 και συνεπώς ανάλογες πιστώσεις για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

Σημειώνεται ότι οι άμεσες ανάγκες της Δ/νσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου σε προσωπικό αναλύονται ως εξής:

Α. ΙΑΤΡΙΚΟ – ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κατά το τελευταίο διάστημα έχουν αποχωρήσει, λόγω συνταξιοδότησης, ιατροί από τη Διεύθυνση.
Επίσης εντός του έτους 2015 λειτούργησε το Δημοτικό Ιατρείο της οδού Σαρανταπόρου 4 (Πατήσια).
Επιπλέον εντός του Ιανουαρίου 2016 αποχωρούν και οι (9) ιατροί που είχαν προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Έτσι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των (7) Δημοτικών Ιατρείων με το παρακάτω ιατρικό προσωπικό:

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

1. Για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας
-I- Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας Π.Ε. I Δύο (2) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας Τ.Ε.

Αυτοί κρίνεται αναγκαίο να απασχοληθούν στα Συμβουλευτικά Κέντρα του Τμήματος, όπου παρέχεται Ψυχοκοινωνική στήριξη σε θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία, τα άτομα με αναπηρία, τις γυναίκες, τους αλλοδαπούς και τους πρόσφυγες.

Θα απασχοληθούν επίσης στην υλοποίηση Κοινωνικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

2. Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Υποστήριξης .
4- Τέσσερις (4) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας Π.Ε. 4 Τρείς (3) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας Τ.Ε.

Λόγω οικονομικής κρίσης, η προσέλευση ατόμων με πολλαπλά κοινωνικο¬οικονομικά προβλήματα αυξάνεται συνεχώς.
Γίνεται ενημέρωση για τα πολλά κοινωνικά προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος. Επίσης γίνεται ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική ύστερα από αιτήματα πολιτών, ή εισαγγελικές εντολές ή παραπομπές από ιδρύματα (Γηροκομεία, Νοσοκομεία, Ξενώνες κ.τ.λ.).

Γίνονται και κατ’ οίκον έρευνες για την χορήγηση επιδομάτων Στεγαστικής Συνδρομής, Παιδικής προστασίας και κατόπιν Εισαγγελικών Εντολών. Έτσι αυτοί θα απασχολούνται ως αναλύεται παρακάτω:

α. Δύο (2) για την εφημερία και τηλεφωνική εξυπηρέτηση του Τμήματος Για την Κοινωνική Κατοικία
β. Οι τρεις (3) θα υποδέχονται και θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους, θα συλλέγουν τα δικαιολογητικά, θα παραπέμπουν σε άλλα προγράμματα και φορείς, θα τηρούν ατομικούς φακέλους κ.τ.λ.
γ. Οι δύο (2) θα ασχολούνται με την ενημέρωση των εθελοντών, την εκπαίδευση , την εποπτεία τους .
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στο Τμήμα υπηρετούν (12) Κοινωνικοί Λειτουργοί κατηγορίας ΤΕ εκ των οποίων (2) είναι αποσπασμένοι από τον ΟΠΑΝΔΑ».

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/δημοτικά-Πολυϊατρεία-του-Πειραιά.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/δημοτικά-Πολυϊατρεία-του-Πειραιά-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Δημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης
Ο Δήμος Αθηναίων εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 και όπως ισχύει μέχρι σήμερα, σαράντα δύο (42) ατόμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, Οι ως άνω...
Summary
Article Name
Έγκριση για 42 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

Σχολιάστε