Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων, με αντικείμενο δράσεις πυρασφάλειας κατά τη θερινή περίοδο έτους 2015 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεϊκου και σε Αναδασωτέες περιοχές, κλπ).

Άλσος Βεϊκου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ85/Α’) και του άρθρ.206 του Ν.3584/2007 οι ΟΤΑ επιτρέπεται να προσλαμβάνουν προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.206 του Ν.3584/2007 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

Προϋπόθεση για την πρόσληψη τους είναι η σχετική απόφαση – έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφάλισης των ανωτέρω θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6041.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το οικονομικό έτος 2015.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Άλσος-Βεϊκου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/Άλσος-Βεϊκου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,ΟΤΑ
Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων, με αντικείμενο δράσεις πυρασφάλειας κατά τη θερινή περίοδο έτους 2015 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεϊκου και σε Αναδασωτέες περιοχές, κλπ). Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ85/Α') και του άρθρ.206 του Ν.3584/2007 οι ΟΤΑ επιτρέπεται...

Σχολιάστε