Εγκριση για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών γενικών καθηκόντων και ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου , για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης της πυρασφάλειας .

αμυνταίο

Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου (προστασία δασωδών περιοχών, αλσών αλλά και καθαρισμό δημοτικών χώρων από αυτοφυή βλάστηση).

Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω περίοδο προϋπολογίζεται σε 10.500,00 € ευρώ και 2.700,00€ και θα βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α. 20.6041.001 με τίτλο «Αποδοχές εργατικού και τεχνικού προσωπικού »και Κ.Α230.6054.001 με τίτλο « ΙΚΑ εργοδότη εργατικού και τεχνικού προσωπικού» προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

Η παρούσα έχει ισχύ έως το τέλος της θητεία της παρούσας δημοτικής αρχής (με την προϋπόθεση της πρόβλεψης σχετικής δαπάνης στον προϋπολογισμό)

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/αμυνταίο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/αμυνταίο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Εγκριση για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) εργατών γενικών καθηκόντων και ενός (1) Χειριστή μηχανημάτων έργου , για την κάλυψη της κατεπείγουσας ανάγκης της πυρασφάλειας . Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού πλούτου...

Σχολιάστε