Από τα μέσα Νοέμβριου 2015 απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών προς τις υπηρεσίες. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Κατρούγκαλος. Στόχος της σχετικής απόφασης είναι η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα και με το πρόσφατο νομοσχέδιο περί «Εκδημοκρατισμού της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με τη σχετική πολιτική απόφαση επιχειρείται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα ΚΕΠ, ενώ επεκτείνονται τα δικαιώματα των πολιτών και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και στις ΔΕΚΟ και στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, υποχρεούνται πλέον να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα. Στο άρθρο 12 του σχετικού νόμου προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών – Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών που απαιτούνται κατά τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο και ενισχύεται με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η πλήρης εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ξεκινάει με την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 11-5-2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σχετική πρόβλεψη ξεκινάει να ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2015.

Μεταξύ άλλων η αρμόδια υπηρεσία θα αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις της διάταξης, δηλαδή αυτά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα και δεν απαιτείται για την έκδοσή τους σύμπραξη του διοικούμενου.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση θα γίνεται πλέον με κάθε πρόσφορο τρόπο και όχι μόνο μέσω τηλεομοιοτυπίας. Σχετική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση της αίτησής του είτε αυτό είναι φυσικό πρόσωπο που αιτείται για λογαριασμό του, είτε είναι νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (πχ. εταιρείας, κλπ.).

Συναφώς επισημαίνεται ότι διατηρείται σε ισχύ η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητούνται με την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με τη σχετική πολιτική απόφαση επιχειρείται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα ΚΕΠ, ενώ επεκτείνονται τα δικαιώματα των πολιτών και σε φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και στις ΔΕΚΟ και στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, υποχρεούνται πλέον να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα. Στο άρθρο 12 του σχετικού νόμου προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών – Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών που απαιτούνται κατά τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο και ενισχύεται με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η πλήρης εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ξεκινάει με την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 11-5-2015. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η σχετική πρόβλεψη ξεκινάει να ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2015.

Μεταξύ άλλων η αρμόδια υπηρεσία θα αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις της διάταξης, δηλαδή αυτά που εκδίδονται από το δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εφόσον δεν συνυποβάλλονται από τον αιτούντα και δεν απαιτείται για την έκδοσή τους σύμπραξη του διοικούμενου.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση θα γίνεται πλέον με κάθε πρόσφορο τρόπο και όχι μόνο μέσω τηλεομοιοτυπίας. Σχετική εξουσιοδότηση τεκμαίρεται ότι παρέχεται από τον ενδιαφερόμενο, με την κατάθεση της αίτησής του είτε αυτό είναι φυσικό πρόσωπο που αιτείται για λογαριασμό του, είτε είναι νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (πχ. εταιρείας, κλπ.).

Συναφώς επισημαίνεται ότι διατηρείται σε ισχύ η δυνατότητα του ενδιαφερόμενου, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλλει τα δικαιολογητικά που ζητούνται με την κατάθεση της σχετικής αίτησης.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,ΚΕΠ
Από τα μέσα Νοέμβριου 2015 απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών προς τις υπηρεσίες. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο που εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γ. Κατρούγκαλος. Στόχος της σχετικής απόφασης είναι η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα και με το πρόσφατο νομοσχέδιο περί «Εκδημοκρατισμού της διοίκησης – Καταπολέμηση...

Σχολιάστε