Την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.

kpa oaed

Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δύνανται να ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη, η συνολική πάντως διάρκεια της απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) μήνες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης θα εκδόσει τη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδίκτυο και προσλαμβάνονται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για τον έλεγχο της συνδρομής των όρων πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η παράγραφος 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζεται και στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/kpa-oaed.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/kpa-oaed-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔημόσιο,Προγράμματα,Προσλήψεις
Την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου...
Summary
Article Name
Έρχονται προσλήψεις με διάρκεια εως και 16 μήνες

Σχολιάστε