Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 152 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α), προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων αποσπασμένου προσωπικού των κάτωθι τίτλων σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ:

ΕΔΕΥ

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Γεωλογίας ή Φυσικής
  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού
  • Πτυχίο Νομικής
  • Πτυχίο Οικονομικών

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα παρακάτω:

Α. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αναγνωρισμένος πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.

Β. Επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και, ειδικότερα, στα επιστημονικά πεδία: Γεωλογία πετρελαίων, Γεωφυσική πετρελαίων, Τεχνολογία γεωτρήσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, Μηχανική υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων, Παραγωγή υδρογονανθράκων, Ασφάλεια/Προστασία περιβάλλοντος σε δραστηριότητες έρευνας & εκμετάλλευσης, Διαχείριση δεδομένων (GIS), Κατάρτιση/διαχείριση συμβάσεων παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης, Οικονομικά των υδρογονανθράκων/χρηματοοικονομικά μοντέλα αξιολόγησης και αποτίμησης, που αποδεικνύεται με:

  1.  διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή
  2.  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, ή
  3.  αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στα ως άνω θέματα συνεκτιμώνται θετικά. Γ. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ θετικά θα συνεκτιμηθεί η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26η Ιουνίου και ώρα 15.00. Η πρόσκληση αναρτάται στο δικτυακό τόπο της ΕΔΕΥ ΑΕ (http://www.greekhydrocarbons.gr), καθώς και στο δικτυακό τόπο του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται τηλεφωνικά στα γραφεία της ΕΔΕΥ ΑΕ, τηλ. 210 6974785 & 210 6974732.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΕΔΕΥ-.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ΕΔΕΥ--300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ), κατ' εφαρμογή του άρθρου 152 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179 Α), προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων αποσπασμένου προσωπικού των κάτωθι τίτλων σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης...

Σχολιάστε