Τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσδιορισμό των κριτηρίων κατάταξης και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλου

οαεδ-7
Σκοπός της απόφασης Κατρούγκαλου είναι η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων, τα οποία αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τον προσδιορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, τη διαδικασία μοριοδότησης, τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια για το διορισμό, όσων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσων έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν

Αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντι-κατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν έχουν διοριστεί.

Οι εγγεγραμμένοι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων καθώς και οι διατεθέντες προς διορισμό σε αντικατάσταση – αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων, που κλήθηκαν από το φορέα διορισμού προς ανάληψη υπηρεσίας και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή που αποδέχτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.

Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες

Το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς και τις υπηρεσίες διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές προκειμένου αυτές να γνωμοδοτήσουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών σχετικά με τις θέσεις που μπορούν να καλυφθούν από επιτυχόντες το ΑΣΕΠ εκδίδει προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας

Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού, στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση -αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν. Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ.

Ο τρόπος υποβολής της αίτησης συμμετοχής, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, προσόντα για την πλήρωση των θέσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, η πλήρωση των κριτηρίων ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους καθορίζονται από την οικεία προκήρυξη

Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τα προβλεπόμενα κριτήρια συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού κριτηρίου του χρόνου έκδοσης του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ, στον οποίο ανήκουν ή της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης του Τμήματος του ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/οαεδ-7.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/οαεδ-7-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑΣΕΠ,Προκήρυξη
Τον καθορισμό της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προσδιορισμό των κριτηρίων κατάταξης και του τρόπου μοριοδότησης των διοριστέων που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκαν μετά την 1.1.2009 και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε νέα προκήρυξη προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κατρούγκαλου Σκοπός της απόφασης Κατρούγκαλου είναι...

Σχολιάστε