Εκδόθηκε η υπ αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την επιλογή των επτά (7) Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Ασεπ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, οι οποίες αφορούν μία μόνο συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αρχίζει στις 11 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να συμπληρώσουν την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» με ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καταχωρήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου (σε μορφή pdf) ΣΑΔ1 «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ».

Για την ορθή συμπλήρωσή του παρέχονται ειδικά κείμενα βοήθειας ανά πεδίο συμπλήρωσης, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών, καθώς και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Μετά τη συμπλήρωση του ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΑΔ1, οι υποψήφιοι πρέπει να το εκτυπώσουν, να το υπογράψουν (στο ειδικό πεδίο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό) και να το υποβάλουν στο Α.Σ.Ε.Π., είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη εκτυπωμένη αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται: α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από τους υποψηφίους πρόσωπο, στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 έως 15:30), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1ΣΑΔ/2015 Τ.Θ. 14 308 Αθήνα, Τ.Κ. 115 10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/asep-1024x684.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/asep-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΑΣΕΠ,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Εκδόθηκε η υπ αριθμ. 1ΣΑΔ/2015 Απόφαση-Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την επιλογή των επτά (7) Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, οι οποίες αφορούν μία μόνο συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αρχίζει στις 11 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και λήγει στις...

Σχολιάστε