Την πρόθεσή του να προβεί στην κάλυψη είκοσι τριών (23) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ανακοίνωσε ο Δήμος Ευρώτα.

Δήμος Ευρώτα

Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις είναι οι παρακάτω:

 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, 1 θέση
 • ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών, 1 θέση
 • ΠΕ Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 1 θέση
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 θέσεις
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, 3 θέσεις
 • ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 2 θέσεις
 • ΔΕ Διοικητικού, 2 θέσεις
 • ΔΕ Τεχνιτών – Υδραυλικός, 1 θέση
 • ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (GREIDER), 1 θέση
 • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης, 2 θέσεις
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κτιρίων), 2 θέσεις
 • ΥΕ Γενικών καθηκόντων, 2 θέσεις
 • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου, 3 θέσεις

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ, Βλαχιώτη Λακωνίας, 230 51, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Υπόψη κας Χαγιά Θεοδώρας).

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι µόνιµοι υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθµού, Υπουργείων ή άλλων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠ∆∆, καθώς και υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νοµικών Προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν κώλυµα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή µε υποχρεωτική παραµονή κτλ). Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, η αίτηση κοινοποιείται και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της θέσης, στην οποία επιθυµούν να µεταταγούν, όπως αυτά ορίζονται µε το Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α’/05-03-2011), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 347 (ΦΕΚ 315/Α’/31-12-2003), Π.∆. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α’/09-03-2005) και το Π.∆. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α’/09-06- 2006). Αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων αρμοδίων για διορισμό οργάνων, οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων και πάντως πριν την έκδοση της τελικής πράξης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αίτημα διά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για έγκριση της κάλυψης των θέσεων με μετάταξη και ταυτόχρονη μεταφορά θέσης από την Τετραμελή Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006, ως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄). Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα επιλεγούν θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Ευρώτα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ευρώτα με προθεσμία ενός μηνός από 01.05.2015 έως και 29.05.2015 στην Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ, Βλαχιώτη Λακωνίας, 230 51, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Υπόψη κας Χαγιά Θεοδώρας)

Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα.
Σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
Πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:

 • η ηµεροµηνία διορισµού – ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιµέρους τµήµατα της υπηρεσίας τους,
 • το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας,
 • η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε ετών,
 • τον έλεγχο γνησιότητας πτυχίων και λοιπών δικαιολογητικών διορισμού,
 • ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική δίωξη και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και
 • ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις της υπηρεσίας προέλευσης περί μοναδικότητας ή μη του υπαλλήλου, παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και μη ύπαρξης οιουδήποτε κωλύματος μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου περιοχής ή κάθε άλλου χρονικού περιορισμού).
Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και μεταφρασμένα όπου απαιτείται πτυχίων, αποδεικτικό χειρισμού Η/Υ και όλων των πρόσθετων προσόντων που επικαλούνται (Σημείωση: οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να είναι αρμοδίως αναγνωρισμένοι).
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
Βεβαίωση αποδοχών.
Οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του. Οι υπάλληλοι ΔΕΚΟ βεβαίωσης από την οικεία υπηρεσία τους από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την ΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Δ.Α.

Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ, Βλαχιώτη Λακωνίας, 230 51, (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Υπόψη κας Χαγιά Θεοδώρας), με την ένδειξη στον φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4784/08.04.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ». Το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται από την ηµεροµηνία της σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας. Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται να την κοινοποιήσει σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και κλάδους καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύουν.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Ευρώτα.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμος-Ευρώτα-300x298.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Την πρόθεσή του να προβεί στην κάλυψη είκοσι τριών (23) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο...

Σχολιάστε