Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, ήτοι για την φύλαξη και προστασία των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς και την πυρασφάλεια αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99, του άρθρου 206 του Ν. 3584/07.

dimarxeio-xolargou

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07,
  • Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης,
  • Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

Και επιπλέον οι οδηγοί:

  • Τίτλο σπουδών, Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για δέκα (10) ημέρες, ήτοι έως τη Δευτέρα 22/6/2015.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxeio-xolargou.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/dimarxeio-xolargou-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, ήτοι για την φύλαξη και προστασία των παρυφών του Υμηττού, του λόφου Τσακού και του αστικού πρασίνου καθώς...

Σχολιάστε