Προκήρυξη για τριάντα εννέα (39) θέσεις στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών για το έτος 2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1) Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών
2) Από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. :

• Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων
• To μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι.
• To μόνιμο Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ( Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων
• Το μόνιμο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. Υποψήφιοι Διδάκτορες των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Οι θέσεις – όπως καθορίζονται από τα αντίστοιχα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών – είναι
οι εξής:
1. ΑΛΒΑΝΙΑ
Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα. Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
2. ΑΡΜΕΝΙΑ
Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα. Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα
Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Δύο (2) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ. Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δώδεκα (12) ημέρες.
5. ΙΣΡΑΗΛ
• Μία (1) θέση: ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ Διάρκεια παραμονής: Μέχρι πέντε (5) ημέρες.

6. ΚΡΟΑΤΙΑ
Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.
Η μία θέση προτιμάται να είναι από Σχολή ή Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας.
Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
7. ΜΑΡΟΚΟ
Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα. Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
8. ΠΟΛΩΝΙΑ
Πέντε (5) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.
Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-Υποψήφιοι Διδάκτορες. Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
9. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.
Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.
10. ΤΟΥΡΚΙΑ
Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ.
• Διάρκεια παραμονής: Mέχρι πέντε (5) ημέρες.
11. ΤΣΕΧΙΑ
Έξι (6) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ. Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.
12. ΤΥΝΗΣΙΑ
Μία (1) θέση: Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ- Υποψήφιο Διδάκτορα.
Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:
υποβάλουν αιτήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην ελληνική αίτηση μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες της προτίμησής τους. Όσον αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά.
υποβάλουν συνημμένο βιογραφικό

• υποβάλουν φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
• προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2016, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη.
• υποβάλουν πρόσκληση από ομόλογο τους στη χώρα υποδοχής.
2) Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής, στην οποία αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους.

Από την προκήρυξη εξαιρούνται:
1) Όσοι Υποψήφιοι Διδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α.
2) Επιστήμονες που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους.
3) Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από τη θέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης.
4) Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω πειθαρχικού αδικήματος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισμού ή επαναδιορισμού τους.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και
δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για περαιτέρω προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα σε Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2016, θα πρέπει να αποστείλουν την αίτησή τους:
1) ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου 18 Μαρτίου 2016 στη διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
ή
2) να καταθέσουν μέχρι και την 18η Μαρτίου 2016 την αίτησή τους στην Υπηρεσία του Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για τη
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ Οι φάκελοι των επιλεγέντων επιστημόνων αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας – μέσω της διπλωματικής οδού – στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1) Τα προσόντα του υποψηφίου, όπως διαπιστώνονται από το βιογραφικό σημείωμα και συγκεκριμένα:
α) Γλωσσική επάρκεια (κατάθεση σχετικής πιστοποίησης εφόσον υπάρχει).
β) Επιστημονική, διδακτική, ερευνητική ή άλλη σχετική με τον τομέα του δραστηριότητα.
2) Πληρότητα του προγράμματος της επίσκεψης και όφελος που θα προκύψει από αυτήν.
3) Υφιστάμενη συνεργασία.
4) Κατά την επιλογή θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι, που δεν έχουν συμμετάσχει άλλη φορά στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών.

Ωστόσο μπορούν να προταθούν για επιλογή:
α) όσοι είχαν επιλεγεί το 2015 και ακυρώθηκε η επιστημονική επίσκεψή τους από τη χώρα υποδοχής λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.
β) όσοι ήδη έχουν συμμετάσχει στο Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών, με την προϋπόθεση ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί δεν έχουν δηλωθεί από άλλους υποψηφίους.

• Θα επιλεγούν μόνο για το 2016 τακτικοί υποψήφιοι και σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε μια χώρα υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, θα επιλεγούν και αναπληρωματικοί υποψήφιοι.
• Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1) Η ελληνική πλευρά καλύπτει τις δαπάνες μετακίνησης εντός του οικονομικού έτους 2016
(Μετάβαση από Ελλάδα μέχρι το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας υποδοχής και επιστροφή στην Ελλάδα.
Δεν καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από τις εσωτερικές μετακινήσεις στη χώρα υποδοχής).
Η δαπάνη εξόδων ταξιδίου αρχικά βαρύνει τον συμμετέχοντα και το ποσό αυτό αποδίδεται μέσω της Υπηρεσίας μας από το Ι.Κ.Υ. μετά την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης με την υποβολή των σχετικών παραστατικών δικαιολογητικών (απόδειξη πληρωμής ναύλου εισιτηρίων, ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτες επιβίβασης, βεβαίωση υλοποίησης του προγράμματος και έκθεση πεπραγμένων).
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της επιστημονικής επίσκεψης στο 2017 λόγω αλλαγής οικονομικού έτους.
2) Η χώρα υποδοχής καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διατροφής.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Research-Centre-hub.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/Research-Centre-hub-300x300.jpgpsaxnodouleiaΘέσεις ΕξωτερικούΕποχιακής απασχόλησης,Προγράμματα
Προκήρυξη για τριάντα εννέα (39) θέσεις στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών για το έτος 2016. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 1) Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών 2) Από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. : • Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ( Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων • To μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. • To μόνιμο...
Summary
Article Name
Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

Σχολιάστε