Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) υλοποιεί την Πράξη (Έργο) με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks», διακριτικό τίτλο «COINs» και κωδικό ΟΠΣ 464754 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»,

OAEE-2

Θεματική Προτεραιότητα «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Επιχειρήσεις και Ομίλους Επιχειρήσεων», Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία – Ενίσχυση Δομών Υποστήριξης Επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Βασικός στόχος από την υλοποίηση της Πράξης είναι:

 • Η ενημέρωση- ευαισθητοποίηση-παρότρυνση για την εισαγωγή καινοτομιών
 • Η μεταφορά τεχνογνωσίας, η εξωστρέφεια και η διευκόλυνση των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του ΕΕΑ
 • Η ανάπτυξη σύγχρονων οδηγών και εργαλείων για την υποστήριξη των επιχειρήσεων
 • Ο προσδιορισμός και σχεδιασμός κατάλληλων παρεμβάσεων, τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όσο και κυρίως για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς τους αξιοποιώντας τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία.
 • Η διαμόρφωση και υποστήριξη πέντε (5) συνεργατικών σχηματισμών (clusters) που θα αναδειχθούν μέσω κατάλληλης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν σειρά προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks» με διακριτικό τίτλο «COINs» να είναι στοχευμένες και να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν :

 • Επιλογή 200 επιχειρήσεων οι οποίες θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
 • διοργάνωση μίας (1) εκδήλωσης (ημερίδας) ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων – μελών του ΕΕΑ στις αρχές Μαΐου
 • Διοργάνωση οκτώ (8) συναντήσεων των επιλεγμένων επιχειρήσεων στην περίοδο Μαΐου-Νοεμβρίου 2015,οι οποίες θα παρακολουθήσουν τα εξής οκτώ (8) θεματικά αντικείμενα:
 • Διαχείριση Καινοτομία (πρακτικά βήματα για εισαγωγή καινοτομίας, κ.λπ.)
 • Διαχείριση Συνεργασιών (βήματα πρακτικής εφαρμογής για διαμόρφωση συνεργατικών σχηματισμών, κ.λπ.)
 • Σύγχρονες τεχνικές Marketing (με έμφαση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.)
 • Ποιότητα για μικρές επιχειρήσεις (προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στους κλάδους των επιχειρήσεων / μελών του ΕΕΑ)
 • Νέα Συστήματα διοίκησης / διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP, CRM προσαρμοσμένα σε ΜΜΕ, κ.λπ.)
 • Πωλήσεις – Τεχνικές προσέγγισης του πελάτη
 • Τεχνικές μείωσης κόστους (κοστόλογηση προϊόντων και υπηρεσιών, μείωση κόστους, κ.λπ.)
 • Διαχείριση έργων και χρόνου (με τη χρήση σύγχρονων μέσων πληροφορικής και πρακτική εφαρμογή σε tablet, κ.λπ.).
 • Διαγωνισμός για την ανάδειξη πέντε (5) clusters που θα αποτελούνται από επιχειρήσεις που θα έχουν επιλεγεί στο δείγμα των διακοσίων (200) επιχειρήσεων
 • Διοργάνωση τριών (3) ευρύτερων τεχνικών συναντήσεων με εμπειρογνώμονες ή/και εξειδικευμένους φορείς για μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Διοργάνωση μίας (1) εκδήλωσης (ημερίδας) ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων μεταξύ των επιχειρήσεων για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών που απεκόμισαν από το πρόγραμμα.

Έως το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία που θα έχουν αναπτυχθεί και με τη βοήθεια των συντονιστών και των διαχειριστών, θα καταρτίσουν την αυτό-τεχνοδιάγνωση και το πρόγραμμα δράσης της επιχείρησής τους.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν τα κάτωθι:

Αίτηση Επιχείρησης

Ερωτηματολόγιο προσδιορισμού των επιδιωκομένων στόχων

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/OAEE-2.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/OAEE-2-300x278.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιχειρηματικότητα,ΟΑΕΕ,Προγράμματα
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) υλοποιεί την Πράξη (Έργο) με τίτλο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας / Coopetitive Open Innovation Networks», διακριτικό τίτλο «COINs» και κωδικό ΟΠΣ 464754 που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Θεματική Προτεραιότητα «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για...

Σχολιάστε