Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Ethniki_Trapeza1

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας, γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα και οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό αποτελεί η ύπαρξη έγκυρου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την απόκτηση Α.Φ.Μ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής». Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μόνο για μία κατηγορία. Όλοι οι προσληφθέντες θα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν στην πόλη όπου θα τοποθετηθούν από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) για μία τουλάχιστον 10ετία. Η επιλογή της πόλης τοποθέτησης θα γίνει από τους επιτυχόντες με βάση τη σειρά επιτυχίας τους. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων αν διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και να έχει αντιστοιχηθεί η βαθμολογία τους. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.

Σε περίπτωση που υποψήφιος αποκρύψει ότι είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής, αυτό θα ληφθεί υπόψη στα εργασιακά του προσόντα μετά από οκτώ (8) έτη. Σε περίπτωση που υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου, ο οποίος δεν είναι πτυχιούχος κατά τον χρόνο υποβολής, όταν αποκτήσει και καταθέσει στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. το πτυχίο του, αυτό θα αναγνωριστεί στα εργασιακά του προσόντα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση ενώπιον επιτροπής.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και συστημένη επιστολή από πλευράς Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Οι επιτυχόντες, πριν από την πρόσληψή τους θα κληθούν να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην κατηγορία την οποία επέλεξαν. Με ανακοίνωση στον ιστότοπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν για την ημερομηνία από την οποία, πληκτρολογώντας τον αριθμό της υποβληθείσας αίτησης, θα πληροφορούνται τη σειρά κατάταξής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους, από τη Δευτέρα 22.6.2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) έως και τη Δευτέρα 13.7.2015 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή), επιλέγοντας το σχετικό πεδίο με τίτλο «Ηλεκτρονική Αίτηση Διαγωνισμού» στον ιστότοπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση, συνεπώς η σειρά υποβολής της αίτησης δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Ethniki_Trapeza1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Ethniki_Trapeza1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας, γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα και οι...

Σχολιάστε