Το πρόγραμμα έχει στόχο να συνδράμει ώστε να παρέχει απασχόληση σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένους, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Επίσης, προωθείται παράλληλα και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

Η δαπάνη για το πρόγραμμα που εκπονείται από τον ΟΑΕΔ, ανέρχεται σε 39.725.000 ευρώ. Από αυτά έχει προϋπολογιστεί ότι για το έτος 2017 η δαπάνη θα είναι 2.125.000 ευρώ, για το έτος 2018 θα φτάσει στα 5.000.000 ευρώ, ενώ στα 10 εκατ. ευρώ θα ανέλθει το 2019. Άλλα 12 εκατ. ευρώ θα κοστίσει το πρόγραμμα το 2020 και 10,6 εκατ. ευρώ το 2021.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

β) Σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ.

Η επιχορήγηση που θα λάβει κάθε επιχείρηση υπόκειται στα όρια που έχουν τεθεί για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ειδικά για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους, ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ μηνιαίως. Ως μερική απασχόληση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θεωρείται η κατ’ ελάχιστον τετράωρη ημερήσια απασχόληση εργαζόμενου σε πενθήμερη βάση. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες και στη συνέχεια για άλλους δώδεκα μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη έκαστου δωδεκάμηνου απασχόλησης. Μετά τη λήξη της δωδεκάμηνης επιχορήγησης η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο) για τρεις μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης για άλλους δώδεκα μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12=24 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της επιχορήγησης εκ νέου για άλλους δώδεκα μήνες, μετά τη λήξη της επιχορήγησης (συνολικά 12+12+12=36 μήνες) η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για εννέα μήνες ακόμα εφόσον ο επιχορηγούμενος δεν ήταν μακροχρόνια άνεργος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:

α) Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

β) Η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση ή σε άλλη μορφή απασχόλησης πέραν της πλήρους.

γ) Η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πρέπει να βρίσκονται στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψη τους. β) Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ).

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

δ) Για την περίπτωση απασχόλησης ΑμεΑ σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σε εφαρμογή του ν. 3812/2009, άρθρο 1 περίπτωση ιη της παρ. 2), να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

ε) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας:

στ) Τα άνεργα άτομα με αναπηρίες να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα άτομα προσκομίζουν Γνωμάτευση με πάθηση προερχόμενη από χρήση τοξικών ή άλλων ουσιών, για την ένταξη τους στη συγκεκριμένη κατηγορία και την εγγραφή τους στα μητρώα ανέργων απαιτείται Βεβαίωση απεξάρτησης.

ζ) Τα άνεργα αποφυλακισμένα άτομα να διαθέτουν:

αα) Αποφυλακιστήριο με χρονολογία αποφυλάκισης από 01-01-2012 και μετά. Είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα των ατόμων που προσκομίζουν αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε.

ββ) Εισηγητική Έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του Διευθυντή του Σωφρονιστικού καταστήματος, ότι το άτομο έχει ανάγκη κοινωνικο-οικονομικής

στήριξης και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης ΝΘΕ του ΟΑΕΔ. Τα άτομα που υπάγονται σε αυτά τα προγράμματα πρέπει να έχουν εκτίσει συνεχή φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

η) Τα Απεξαρτημένα Άτομα να διαθέτουν:

αα) Αποδεικτικό απεξάρτησης / Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες από το 2012 και μετά

ββ) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.

γγ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης υλοποιούμενου από θεσμοθετημένο φορέα προγράμματος απεξάρτησης.

δδ) Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα απεξάρτησης ότι το άτομο βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης του προγράμματος υποκατάστασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του φορέα απεξάρτησης, ο οποίος παράλληλα υποχρεούται να παρακολουθεί το άτομο στον εργασιακό χώρο και να του παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στις προηγούμενες περιπτώσεις γγ και δδ, πρέπει να ορίζεται επιστημονικός σύμβουλος για τη στήριξη του απασχολούμενου, ο οποίος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

θ) Τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα (άτομα που τους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων) ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, να διαθέτουν :

αα) Εισηγητική Έκθεση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του “Χαμόγελο του παιδιού” ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ. ββ) Βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις που προβλέπεται.

Οι άνεργοι σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika news, δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Α.Ε.Δ. ή στο e-aitisi και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, όπως καθορίζεται στη δημόσια πρόσκληση, αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr). Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υποβληθούν από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή

κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο ανωτέρω πρόγραμμα.

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις, την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.

β) Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα, κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου δηλώνονται και καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (όπως η διεύθυνση, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το ΑΦΜ) κάθε υποκαταστήματός της. Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστημα της, την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει το υποκατάστημα της επιχείρησης στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς της. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει από το ΟΠΣ του Ο.Α.Ε.Δ. ή το e-aitisi αποδεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής.

Αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων, για την εποπτεία των προγραμμάτων καθώς και για την δημοσιονομική διόρθωση είναι:

α) Για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιοχών αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, το Γραφείο Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων Αθήνας για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Ειδικά για τις περιοχές αρμοδιότητας των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες των παραπάνω ΚΠΑ2.

β) Για τις Περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Λάρισας τα αντίστοιχα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου.

γ) Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Χώρας οι κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για τα άτομα όλων των ομάδων στόχου. Για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής επιχορήγησης από τις δικαιούχους επιχειρήσεις και για την καταβολή ή μη της επιχορήγησης, αρμόδια είναι τα ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η επιχείρηση.

Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου. Με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει η επιχείρηση, όπως, ενδεικτικά, ο αιτούμενος αριθμός ατόμων, στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δικαιούχο επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης – εντολή κενής θέσης – Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος.

Εντός 30 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου. Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-Ο.Α.Ε.Δ.- ΕΦΚΑ). Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά 30 ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να τον αντικαταστήσει εντός 30 ημερών κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/oaed3-1024x675.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/oaed3-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Το πρόγραμμα έχει στόχο να συνδράμει ώστε να παρέχει απασχόληση σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένους, Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Επίσης, προωθείται παράλληλα και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) Η...

Σχολιάστε