Επιδοτήσεις για την δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων προσφέρει το πρόγραμμα Leader σε συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου και της Κω

leader

Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος LEADER του Π.Α.Α. 2007 – 2013, δημοσιοποίησε την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015.

Στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος (ανάλογα με την δράση) περιλαμβάνονται: στο νησί της Ρόδου οι Δημοτικές Ενότητες: Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλλιθέας, Λινδίων, Πεταλούδων. Στο νησί της Κω οι Δημοτικές Ενότητες: Δικαίου και Ηρακλειδών και οι Δήμοι: Λέρου, Λειψών, Πάτμου και Αγαθονησίου. Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER, στα κάτωθι Υπομέτρα και δράσεις Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης )

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, με προτεραιότητα σε τοποθεσίες υψηλής φυσικής αξίας (όταν αυτές προσδιοριστούν με σχετική μελέτη- εμπειρογνωμοσύνη) και σε περιοχές Natura 2000, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία- συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 3η Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε : 28ης Οκτωβρίου 72, Ρόδος 85100 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά με την ένδειξη «Για την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΔΩ Α.Ε )», υπόψη κ. Κων/νου Ζήφου. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΔΩ Α.Ε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε, αποκλειστικά εγγράφως Οι ανωτέρω προκηρυσσόμενες δράσεις του τοπικού προγράμματος συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 696.000,00€ συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 5%.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του έργου. Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης (κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής) των επενδυτικών προτάσεων, η ένταξη και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα (Ενημερωτικό υλικό) της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αναλυτική πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. στη Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 72 ΡΟΔΟΣ 85100, τηλ. 2241075323 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε : www.ando.gr,

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/leader.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/leader-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιδότηση,Επιχειρηματικότητα
Επιδοτήσεις για την δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων προσφέρει το πρόγραμμα Leader σε συγκεκριμένες περιοχές της Ρόδου και της Κω Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος LEADER του Π.Α.Α. 2007 - 2013, δημοσιοποίησε την 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι επενδυτές να υποβάλλουν...

Σχολιάστε