Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ύστερα από την υπ’ αριθ. 86/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου

Δήμο Καντάνου Σελίνου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Επικουρικά και εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα, απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από αρμόδια Λιμενική Αρχή.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Καντάνου-Σελίνου (Δ/νση: Παλαιόχωρα Σελίνου, τηλ: 2823340300) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ξανθουδάκη Ευτέρπη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Καντάνου-Σελίνου1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Καντάνου-Σελίνου1-300x257.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ύστερα από την υπ' αριθ. 86/2015 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος...

Σχολιάστε