Ανακοίνωση για ττην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

βρουκέλλωσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. Aιτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  3. Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος
  4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του/της υποψηφίου/ας
  7. Yπεύθυνη Δήλωση N. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την Yπηpεσίa)
  8. Yπεύθυνη Δήλωση N. 1599/86 φυσικής καταλληλότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς αίτηση , συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση ΔιοικητικούΌικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Kαρπενήσι T.K. 36100 Π~μήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).
H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 16 – 07 -2015, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 27¬07-2015.

H ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/βρουκέλλωσης.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/βρουκέλλωσης-300x285.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για ττην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων στις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Aιτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) Πιστοποιητικό...

Σχολιάστε