Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού ενός (01) ατόμου διάρκειας δύο (2) μηνών και οκτώ (8) ημερών

Δήμο Αγίας Παρασκευής

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολική μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι’ Τάξης Β’.
5. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α’ μέρος του κεφ. Β’ (Προσόντα και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417, Αγία Παρασκευή, πληροφορίες κος. Φ. Φράγκος – κα. Ε. Τύπα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05/08/2015 έως 07/08/2015 και ώρες 8.00 έως 14.30.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Δήμο-Αγίας-Παρασκευής-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας, συνολικού αριθμού ενός (01) ατόμου διάρκειας δύο (2) μηνών και οκτώ (8) ημερών ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Aντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 2. Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολική μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 3....

Σχολιάστε