Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου

σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που θα επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά, τα εξής δικαιολογητικά :
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα.
Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
• Προκειμένου για ανέργους πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ.
• Για απόδειξη προϋπηρεσίας βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή του φορέα απασχόλησης.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα .
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου πρόσφατης έκδοσης. Για την απόδειξη της εντοπιότητας Βεβαίωση μόνιμης Κατοικίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε. (υπεύθυνη κα. Πολυξένη Αλεζίδου, Δημαρχείο Κυθήρων, 1ος όροφος) εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της Εταιρείας και του Δήμου καθώς και στο www.diavgeia.gov.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/σπηλαίου-Αγίας-Σοφίας-Μυλοποτάμου.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/σπηλαίου-Αγίας-Σοφίας-Μυλοποτάμου-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών . Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους...

Σχολιάστε