Με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, σε προσωπικό που αφορά θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο υφυπουργός Πολιισμού Παιδείας και Αθλητισμού κ. Κοντονής ζητά την αποστολή αιτημάτων απο τους δήμους για τις ανάγκες σε προσωπικό

ergasiaka5

Σύμφωνα με το έγγραφο του κ. Κοντονή το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013, στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ. αριθ. 33/2006 ΠΥΣ.

Η Δ/νση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μέσω του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), προτείνει τις θέσεις των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο που αυτή εκδίδει.

Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Οι φορείς αρμοδιότητάς των,ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τα αιτήματα τους για την περίοδο 2015-2016 , αξιολογώντας τις ανάγκες τους.

Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν, το αργότερο έως 10 Μαΐου 2015 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αξιολογηθούν, συνοδευόμενα από:

  • α) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013) και στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού.
  • β) Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (φόρμα 1) του φορέα.
  • γ) Σχέδιο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2015-16 (φόρμα και υπόδειγμα 2), όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων. (Οι φόρμες συμπλήρωσης της Οικονομικής Βεβαίωσης, του Σχεδίου Υλοποίησης και το βοηθητικό υπόδειγμα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α.: www.gga.gov.gr και μπορείτε να τα αναζητήσετε στην διαδρομή, Αθλητισμός/Άθληση για Όλους/Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής περιόδου 2015-16/, όπου μπορείτε να τα ανακτήσετε και να τα συμπληρώσετε. Στην ίδια διαδρομή βρίσκεται αναρτημένη και η παρούσα εγκύκλιος.)
  • δ) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.
  1.  Πράξη ίδρυσης του Νομικού Προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού.*
  2.  Κανονισμός – Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.*
  3.  Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων.*
  4.  Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίησης στοιχείων επικοινωνίας αυτού (υποβάλλεται νέο έγγραφο για κάθε περίοδο υλοποίησης)

* Σημείωση: Τα δικαιολογητικά 1,2,3 αποστέλλονται μόνο σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί (εάν έχουν υποβληθεί από το φορέα κατά την προηγούμενη περίοδο 2014-15).

dikaiologitika.gr

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ergasiaka5.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/ergasiaka5-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,ΟΤΑ,Προσλήψεις
Με στόχο την κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, σε προσωπικό που αφορά θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.), τα οποία επιδρούν καταλυτικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ο υφυπουργός Πολιισμού Παιδείας και...

Σχολιάστε