Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 περί Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και των διαφόρων θεμάτων που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία προσλήψεων από τους Δήμους των ωφελουμένων θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι:

OAED

1) Το ωράριο εργασίας των ωφελουμένων θα ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι στους Δήμου με την ίδια ειδικότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2) Σε συνέχεια των παραπάνω αναφερομένων τα πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται για τους ωφελούμενους της συγκεκριμένης πράξης είναι το 101 και το 105. Συγκεκριμένα στην αριθμ. 28668/2-4-2015 Δημόσια Πρόσκληση Νθ2/2015 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩφΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» αναφέρεται: «…11.3 ί.Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές (έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,845 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών σμοιβών-αποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4006 της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).

If. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8105 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-σποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4566 της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).

3) Για την ειδικότητα ΥΕ «Γενικών Καθηκόντων-Απασχολούμενοι στην Καθαριότητα» ισχύουν εκτός από τα στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενα οι διατάξεις των ν. 3863/2010 άρθρο 17, ν. 3790/2009 άρθρο 20 και η Υ. Α. ΦΕΚ Β/2778/2-12-2011 για το νέο κανονισμό των ΒΑΕ. Επίσης ισχύουν και οι διατάξεις για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπικό των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ ρυθμίζεται από την ΚΥΑ ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 (53361/2006), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007
(ΤΤ 36586/2007) και την ΚΥΑ ΦΕΚ 990/Β/28-05-2008 (31119/2008). Τα ίδια μέσα χορηγούνται και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικότητες ή στις θέσεις εργασίας των ανωτέρω υπουργικών αποωάσεων.

4) Αναφορικά με τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δικαιολογητικών σας ενημερώνουμε ότι οι επιβλέποντες φορείς είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόσκληση: «…Ο Επιβλέπων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης».
Κατά συνέπεια οι επιβλέποντες φορείς μπορούν να ζητήσουν από τους ωφελούμενους οποιοδήποτε χαρτί θεωρούν ότι χρειάζονται για να πιστοποιήσουν την γνησιότητα πτυχίων και λοιπών δικαιολογητικών.

5) Οι ωφελούμενους που πρόκειται να απασχοληθούν στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων στην πρόσκληση και στη σχετική ΚΥΑ με αριθμ. 4.31879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014), άρθρο 8, παράγραφος 8.3 προβλέπεται ότι: «Στην περίπτωση που οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας δεν βρίσκονται στη διάθεση του εργοδότη/επιβλέποντα φορέα λόγω ανυπαίτιου
κωλύματος, ή ανωτέρας βίας, η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα παρατείνεται ισόχρονα με την περίοδο απουσίας τους από αυτό και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού ορίζοντα επιλεξιμστητας δαπανών του Προγράμματος».
Επομένως, η πεντάμηνη απασχόληση των ωφελουμένων της κοινωφελούς εργασίας που ήδη ένουν προσληφθεί και που απασχολούνται σε δομές οι οποίες κλείνουν τον μήνα Αύγουστο θα διακοπεί για ισόχρονο διάστημα και θα συνεχιστεί με το άνοιγμα των δομών, με ισόχρονη παράταση. Σημειώνεται ότι πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη βεβαίωση από το δήμο η οποία θα συμπεριληφθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών των ωφελουμένων.

Για τους ωφελούμενους που πρόκειται να απασχοληθούν σε αντίστοιχες δομές και δεν έχει πραγματοποιηθεί η αναγγελία πρόσληψης δίνεται η δυνατότητα στον επιβλέποντα φορέα να προβεί στην πρόσληψη όσων θα απασχοληθούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε δομές με παρόμοια χαρακτηριστικά με τους ΒΝΣ από 01-09-2015 και για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες σύμφωνα με την αριθμ. 1770/42/21-07-2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία επισυνάπτεται.

Για την εύρυθμη εφαρμογή του προγράμματος θα σας παρακαλούσαμε η παρούσα επιστολή να κοινοποιηθεί σε όλους του Δήμους.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/OAED.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/OAED-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔήμοι,Κοινωφελούς Εργασίας,ΟΑΕΔ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 περί Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και των διαφόρων θεμάτων που έχουν προκύψει κατά την διαδικασία προσλήψεων από τους Δήμους των ωφελουμένων θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι: 1) Το ωράριο εργασίας των ωφελουμένων θα ακολουθεί το ωράριο που έχουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι...

Σχολιάστε