Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν διακοπές, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι την 24.09.2015 και ώρα 23:59 οι δικαιούχοι που πληρούν τις προυποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ για την Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, και Ανέργων για το 2015 – 2016. Ο κοινωνικός τουρισμός θα έχει διάρκεια από 15/10/2015 εως και 30/09/2016 ενώ ο Οργανισμός δίνει οδηγίες εντός της πρόσκλησης για την υποβολή της αίτησης απο τους ενδιαφερόμενους

koinonikos-tourismos

Η υποβολή των αιτήσεων για δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων ξεκίνησε την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. Οι αιτήσεις γίνονται από πιστοποιημένους χρήστες αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό) ή με τους κωδικούς του Taxisnet που χρησιμοποιούν οι πολίτες για την φορολογική τους δήλωση

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:
– από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, – αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους.

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).
Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την
εξής διαδικασία κατά περίπτωση:

Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ από το 2012 και εξής:
i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να λάβουν κωδικούς πρόσβασης
ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet (εφόσον, βέβαια, διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet) προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης η προσέλευση των εν λόγω δικαιούχων θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, σε χρόνο που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
α. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή του.

γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής

Υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (24.09.2015) δεν είναι δυνατή. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν ως απαράδεκτες.

Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα πεδία που αφορούν στον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και στην ύπαρξη ή μη μηχανογραφημένων ημερών
εργασίας, διαφορετικά μπορεί είτε να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είτε να μη μοριοδοτηθούν για τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν κατά την τελευταία τριετία.

Στις περιπτώσεις συζύγων που και οι δύο είναι δικαιούχοι του προγράμματος:
– και οι δύο σύζυγοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας σε ειδικό πεδίο (και όχι στο πεδίο των ωφελουμένων μελών) ο ένας τα στοιχεία του άλλου (ΑΦΜ και
ΑΜΚΑ), προκειμένου να διασυνδεθούν οι αιτήσεις τους.
– και οι δύο σύζυγοι δηλώνουν στις αιτήσεις τους τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους

Με τη διασύνδεση των αιτήσεων τυχόν επιλογή του ενός συζύγου θα εξασφαλίσει και επιλογή του άλλου ανεξαρτήτως του αριθμού των μορίων του (εφόσον, βέβαια, ο άλλος σύζυγος δεν είναι
αποκλειόμενος). Υποβολή ξεχωριστών αιτήσεων από τους συζύγους χωρίς συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων του/της συζύγου – δικαιούχου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ) συνεπάγεται τη μη
διασύνδεση των αιτήσεών τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι διαφορετική η περίπτωση που ο ένας σύζυγος ασφαλίζει τον άλλο. Τότε δεν υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις, αλλά ο σύζυγος που έχει τις προϋποθέσεις να καταθέσει αίτηση δηλώνει αυτόν που ασφαλίζει στο πεδίο των ωφελουμένων μελών του.

Σε κάθε άλλη περίπτωση (συζύγων – δικαιούχων που δηλώνουν και στις δύο αιτήσεις τα ίδια ωφελούμενα μέλη και τα στοιχεία του/της συζύγου), όταν δηλώνονται από μη συζύγους δικαιούχους κοινά ωφελούμενα μέλη, αυτά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση του Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του Πίνακα Αποκλειομένων.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους
σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην περίπτωση που οι δικαιούχοι αντί για την ως άνω διαδικασία επιλέξουν το πεδίο «ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην ακύρωση της εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για το πρόγραμμα αυτό.

Να υπενθυμίσουμε ότι δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το έτος 2014:
– είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
– έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
– έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια
επιδόματα) ή
– συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο
Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων του προγράμματος είναι 150.000 άτομα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/koinonikos-tourismos.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/koinonikos-tourismos-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΔωρεάν Παροχές,ΟΑΕΔ
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δωρεάν διακοπές, οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι την 24.09.2015 και ώρα 23:59 οι δικαιούχοι που πληρούν τις προυποθέσεις του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ για την Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, και Ανέργων για το 2015 - 2016. Ο κοινωνικός τουρισμός θα έχει διάρκεια από 15/10/2015 εως...

Σχολιάστε