Προκήρυξη για προσλήψεις με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών

ΥΠΕΞ

Ειδικότερα προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας
2. Θέματα Μετανάστευσης
3. Δίκαιο Θάλασσας
4. Επικοινωνιολόγος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλή-ρωση τριών (3) ετών από την πολιτογράφηση τους.

β) Να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) και να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου και του ανώτατου η 31η Δεκεμβρίου.

Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δε λαμβάνεται υπόψη.

γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.

δ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.

ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα.

Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, Π.δ. αίρει και το κώλυμα αυτό.

στ) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

ζ) Να μην έχουν απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.

η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων. Οι υπό διορισμό υπάλληλοι δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος. Επίσης πρέπει να διαθέτουν:

α) Βασικό τίτλο σπουδών: Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επι-λογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής για τις ειδικότητες υπό 1., 2. και 3. παραπάνω (Σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας, Θέματα Μετανάστευσης και Δίκαιο Θάλασσας), Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής για την ειδικότητα υπό 4. παραπάνω (Επικοινωνιολόγος),
β) επιστημονική εξειδίκευση: διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλά-χιστον ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνω-ρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων,

γ) πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης των προκηρυσσόμενων θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στην παρά-γραφο Γ’ ή τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και

δ) άριστη γνώση της αγγλικής και επαρκή γνώση της ρωσικής γλώσσας για την ειδικότητα υπό 1. παραπάνω (Σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας) και άριστη γνώση της αγγλικής και επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας για τις ειδικότητες υπό 2., 3. και 4. παραπάνω (Θέματα Μετανάστευσης Δίκαιο Θάλασσας και Επικοινωνιο-λόγος).

Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας
• Παρακολούθηση διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων πα-ρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου θεμάτων Ελλάδας – Ρωσίας.
• Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί της συνολικής κατάστασης και των εσωτερικών εξελίξεων στη Ρωσία.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης διμερών σχέσεων.
• Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί του διαρκώς αυξανόμενου ρόλου της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα, με σκοπό τη στρατηγική οικοδόμηση ακόμη στενότερων διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, όσο και στον τομέα της εμπορικής και ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας.

2. Θέματα Μετανάστευσης

• Παρακολούθηση θεμάτων Μετανάστευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων πα-ρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου θεμάτων Μετανάστευσης.
• Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί της συ-νολικής κατάστασης του ζητήματος της μετανάστευσης και των προσφυγικών ροών ως αποτέλεσμα εμπόλεμων συγκρούσεων.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας, σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης τεχνογνωσίας για το βέλτιστο χειρισμό από το Υπουργείο Εξωτερικών θεμάτων Μετανάστευσης.
• Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί του ζητήματος της μετανάστευσης με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον σε θέματα Με-τανάστευσης.

3. Δίκαιο Θάλασσας
• Παρακολούθηση θεμάτων δικαίου της θάλασσας και των σύγχρονων εξελίξεων επί αυτού ως τμήμα του διεθνούς δικαίου.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων, σημείων πα-ρέμβασης και σχετικής αλληλογραφίας επί συνόλου θεμάτων δικαίου της θάλασσας.
• Συλλογή, σύνθεση, ανάλυση δεδομένων επί συνόλου ζητημάτων δικαίου θάλασσας και καταγραφή σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων σε νομολογιακό επίπεδο, καθώς και στο πεδίο της διεθνούς ακαδημαϊκής και επιστημονικής βιβλιογραφίας.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας, σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο ανάπτυξης τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας ως προς τα θέματα του δικαίου της θάλασσας.
• Παροχή συμβουλών και εκπόνηση αναλύσεων επί του ζητήματος του δικαίου της θάλασσας, με σκοπό τη βέλτιστη προσέγγιση των σχετικών ζητημάτων με δεδομένη τη βαρύτητα του δικαίου της θάλασσας για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

4. Επικοινωνιολόγος
• Παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών και βέλτιστη προβολή τους από επικοινωνιακής σκοπιάς στο πλαίσιο άσκησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
• Επιστημονικός σχεδιασμός, συντονισμός και εκτέλεση προγραμμάτων για τη βέλτιστη άσκηση της επικοι-νωνιακής πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων αναφορικά με τα προτεινόμενα προγράμματα επικοινωνιακής πολιτικής.
• Διενέργεια ερευνών για τη συλλογή, σύνθεση και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη βέλτιστη επικοινωνιακή προβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
• Κατασκευή σχετικού επικοινωνιακού υλικού και προ-ώθηση της επικοινωνίας με τα μέσα προβολής.
• Διοργάνωση συναντήσεων, επισκέψεων εργασίας σχετικών επαφών και διατύπωση προτάσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων ανάπτυξης της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Αξιοποίηση και χρήση κάθε δυνατότητας της σύγ-χρονης τεχνολογίας για επικοινωνία, συμπεριλαμβανο-μένης της διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παροχής σχετικών συμβουλών για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, με σκοπό την προβολή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/klados-empeirognomonon).

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210-3681139) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός είκοσι (20)
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται:
α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής,
β) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατο-μικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φω-τοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, σε περίπτωση δε που από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται και πιστοποιητικό γέννησης,
γ) ευκρινές Φωτοαντίγραφο του πτυχίου και των υπολοίπων απαιτουμένων από την προκήρυξη τίτλων σπουδών, διπλωμάτων ή πιστοποιητικών (μεταπτυχιακό δίπλωμα, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.),
δ) αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσης

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενο από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους σε πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Summary
Article Name
Προκήρυξη για προσλήψεις στο ΥΠΕΞ
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΥΠΕΞ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/ΥΠΕΞ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Προκήρυξη για προσλήψεις με ειδική διαδικασία επιλογής τεσσάρων κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών Ειδικότερα προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας 2. Θέματα Μετανάστευσης 3. Δίκαιο Θάλασσας 4. Επικοινωνιολόγος Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: α)...

Σχολιάστε