Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με σύμβαση τριετούς θητείας. Η θέση είναι στάθμης Διευθυντή Βασικού Οργανικού Κλιμακίου (1ο επίπεδο ιεραρχικής στάθμης) και υπάγεται άμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

dei10

Απαιτούμενα Προσόντα:

Τυπικά Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο, συναφούς κατεύθυνσης με το αντικείμενο της θέσης.

• Άπταιστη χρήση της Ελληνικής και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

• Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος γνωστικού αντικειμένου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης.

• Τουλάχιστον 8ετής αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, εκ των οποίων 3 χρόνια σε ανώτερες θέσεις διοίκησης αυξημένης ευθύνης και υψηλών απαιτήσεων στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα.

• Εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και γενικότερα στους τομείς που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις θα θεωρηθεί προσόν.

Ουσιαστικά Προσόντα:

• Αναλυτική και συνθετική σκέψη, επινοητικότητα, κριτική σκέψη.

• Επικοινωνιακή ικανότητα (άριστη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ικανότητα συλλογής πληροφοριών, ελέγχου δεδομένων, σύνθεσης ιδεών).

• Ομαδικότητα και συνεργασία, ικανότητα συντονισμού ομάδων.

• Διορατικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων – διαχείριση κρίσεων.

• Αποτελεσματική γνώση και χρήση των επικοινωνιακών συστημάτων και των κοινωνικών επιδράσεων τους, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

• Επαγγελματική συνέπεια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Χαλκοκονδύλη 30, 3ος Όροφος, Γραφείο 313. 104 32 ΑΘΗΝΑ 2. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 14.08.2015.

3. Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:

i) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

ii) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

iii) Ευκρινή αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών και αντίγραφα της αναγνώρισης ισοτιμιών τους για τους Τίτλους Σπουδών της αλλοδαπής

iv) Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών

ν) Δικαιολογητικά πιστοποίησης προϋπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210 5292066, 210 5293134.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dei10.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/dei10-300x294.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔΕΗ,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με σύμβαση τριετούς θητείας. Η θέση είναι στάθμης Διευθυντή Βασικού Οργανικού Κλιμακίου (1ο επίπεδο ιεραρχικής στάθμης) και υπάγεται άμεσα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Απαιτούμενα Προσόντα: Τυπικά Προσόντα: •...

Σχολιάστε