Με την υπ’ αριθμόν 74/20-01-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία στο Πειραματικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Σιβιτανιδείου Σχολής, που ιδρύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 2628/τ.Β724-8-2016). Η προκήρυξη γίνεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2016 – 2017, που αρχίζει την 16-02-2017 και τελειώνει στις 30-06-2017.

 

Οι υποψήφιοι, που θα προσληφθούν, ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) των συγκεκριμένων (πιλοτικών) ειδικοτήτων, που θα λειτουργήσουν στο Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τροποποιεί τις ειδικότητες του ως άνω ΙΕΚ, καθώς και να αποφασίζει για τα ειδικότερα θέματα, που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη Διεύθυνσή του.

ΕΞΑΜΗΝΟ

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ISO), ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ

«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ»
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΥΛΙΚΩΝ,   ΠΡΑΚΤΙΚΗ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ   ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ & ΥΦΑΝΤΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΤΡΑΣ

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ»
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ, ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ι: ΠΗΓΕΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ, REPORTING, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ, ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ,  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ,   DIGITAL COPYWRITING,
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων τριτ/θμιας εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης.
Γ) Πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή επαγγελματικής σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,

Δ) Εμπειροτεχνίτες και επαγγελματίες
Η επιλογή των εκπαιδευτών και με βάση την αριθμ. Φ17/133423/Δ4 Υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2628/τ.β724-5-2016, και προβλέπει την ίδρυση του Πειραματικού ΙΕΚ θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα α) με τον οργανισμό του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, β) τον κανονισμό λειτουργίας του ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. καθώς και γ) με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα, ως αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Συνεκτιμώνται: α) Η εργασιακή εμπειρία, β) Η διδακτική εμπειρία,
γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν,
δ) Οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών,

ε) Η αποδεδειγμένη ανεργία, στ) Κοινωνικά κριτήρια,
ζ) Τυχόν λοιπά προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, όμως, εκτιμώνται από το Δ.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του Πειραματικού ΙΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, από το βασικό έως το διδακτορικό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και της Διεύθυνσης του Πειραματικού Ι.Ε.Κ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται από την Ε.Ε. με εισήγηση της Επιτροπής αξιολόγησης.

Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας από τα οικεία όργανα.
Για τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύμβαση, στην οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι ώρες απασχόλησης και αποζημίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ.

Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 23-01-2017 μέχρι και 27-01-2017 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, Γραμματεία Πειραματικού ΙΕΚ ΣΔΣΤΕ. Το Τμήμα θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09:00 – 14:00.

Γνωστοποιείται και διευκρινίζεται ότι: α) εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος κατά νόμο αριθμός καταρτιζομένων δεν θα είναι κατ’ αρχήν δυνατή η λειτουργία του τμήματος. Σε κάθε περίπτωση προς τούτο θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και β) οι ίδιοι υποψήφιοι οφείλουν να παρακολουθούν και να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τις προσλήψεις στον πίνακα ανακοινώσεων του Πειραματικού ΙΕΚ, που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. (Ισόγειο, αριστερά της κεντρικής εισόδου). Δε γίνεται ειδική γνωστοποίηση σε κάθε υποψήφιο.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Σιβιτανιδείου-σχολής.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/Σιβιτανιδείου-σχολής-300x281.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Με την υπ' αριθμόν 74/20-01-2017 απόφαση του Δ.Σ. του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος προκηρύσσεται η πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία στο Πειραματικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Σιβιτανιδείου Σχολής, που ιδρύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 2628/τ.Β724-8-2016). Η προκήρυξη γίνεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του εαρινού εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2016 - 2017,...

Σχολιάστε