Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: την με αριθμ. πρωτ 542/11-11-2014 εισήγηση της επιτροπής προσλήψεων του ΔΣΑ, την από 19-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: 1 θέση ειδικότητας ΠΕ πληροφορικής και 2 θέσεις ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών. (Θέση 1 ΠΕ Οικ. Επιστημών-Λογιστικής – Θέση 2 ΠΕ Οικ. Επιστημών).

Οι υποψήφιοι θα προσληφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον όρο ΙV της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι όροι απασχόλησης των προσληφθέντων υπαλλήλων ορίζονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού του ΔΣΑ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν περισσότερες από μία αιτήσεις θα αποκλεισθούν από τη διαδικασία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 29/1/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.30 το μεσημέρι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά (courier) στα γραφεία του ΔΣΑ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Δικηγορικό-Σύλλογο-Αθηνών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Δικηγορικό-Σύλλογο-Αθηνών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), αφού έλαβε υπόψη του: την με αριθμ. πρωτ 542/11-11-2014 εισήγηση της επιτροπής προσλήψεων του ΔΣΑ, την από 19-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και τις ανάγκες της υπηρεσίας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου καλεί κάθε...

Σχολιάστε