Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2015 – 16 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό:

Εμπορικού Ναυτικού

Α) ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΑΤΑΞΗΣ Ε.Ν { μέχρι οκτώ (08)} για την διδασκαλία Ναυτικών μαθημάτων (θεωρητικών Μαθημάτων των Σωστικών -Πυροσβεστικών Μέσων, πλοίων, Κοινωνικά Καθήκοντα).

B) ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Γ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ή ΝΑΥΚΛΗΡΟΙ Ε.Ν. {μέχρι τρείς (03)} για την διδασκαλία πρακτικών Εφαρμογών Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων. Γ) ΙΑΤΡΟΙ {μέχρι δύο (02)} για την διδασκαλία Ιατρικών Μαθημάτων (Α’ Βοήθειες- Επείγοντα Ιατρικά Περιστατικά Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων).

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις συναφείς των διδασκόμενων μαθημάτων βεβαιούμενες με πιστοποιητικά αντιστοίχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας, όπως ορίζονται στην οικεία ανακοίνωση πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης πρόσληψης να καταθέσουν ειδική έντυπη αίτηση και βιογραφικό σημείωμα με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Σχολή Σωστικών – Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου(Δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου,Τ.Κ.: 19300). Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.55.79.385 και 210.55.70.629 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Εμπορικού-Ναυτικού.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/Εμπορικού-Ναυτικού-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού που εδρεύει στην Παραλία Ασπροπύργου προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2015 - 16 το παρακάτω εκπαιδευτικό προσωπικό: Α) ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΑΤΑΞΗΣ Ε.Ν { μέχρι οκτώ (08)} για την διδασκαλία Ναυτικών μαθημάτων...

Σχολιάστε