Ανακοίνωση για τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει της ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και της αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσες/οι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
– Αίτηση ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Α1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2), δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα θεωρούνται ως μη δηλωθέντα).

– Υπεύθυνη Δήλωση – Βιογραφικό Σημείωμα ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα Β1) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Β2).
– Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

– Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
– Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
– Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.

– Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.
– Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, για τους/τις υποψήφιους/ες ιδιώτες/ιδες (Υπόδειγμα Γ1).
– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).
– Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ).
– Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
– Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους/τις υποψηφίους/ες των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

2. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (Μέλη Δ.Ε.Π, Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι.).
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

• Για τους/τις μισθωτούς/ες του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

• Για τους/τις μισθωτούς/ες του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του/της εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

• Για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από την ίδια τη Σχολή.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 2-4-2018 μέχρι και την 17-4-2018 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από

Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρες 08:00′-13:30′. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη.
3. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υ ποψή φιας/ίου.

4. Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
– Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
– Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η προκηρυξη εδω

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/gada1.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/gada1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει της ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018 - 2019, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και της αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας,...

Σχολιάστε