Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2015- 2016,

OAED

καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ’ αριθμ 2145/33/08-07-2014 Απόφαση ΔΣ του Οργανισμού και την τροποποίηση της με την με αριθμ. 2517/58/20-102015, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ΠΒΜ που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2120/32/01-07-2014 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και την υπ αρθμ 2314/37/22-07-2014 τροποποίηση αυτής, να υποβάλουν αίτηση από την Τετάρτη 18-11-2015 έως την Παρασκευή 27-11-2015 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Γραμματεία της παραπάνω Σχολής για την δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού προσωπικού όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2015-2016 και θα αφορούν την ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς και θα καλύψουν τις ειδικότητες:
1) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
3) ΚΟΠΤΙΚΗΣ- ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
4) ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΜΩΝ.
5) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΚΗΣΙΜΩΝ.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει μόνο ταχυδρομικώς ( συστημένο ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α.(Δ/νση: Λακκιά Βασιλικών Θεσσαλονίκης T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη).

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Προκήρυξη, δίνονται στην ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς (πληρ: Δ/νση: ΟΑΕΔ ΠΒΜ Λακκιάς Βασιλικών T.K. 570 06, Θεσσαλονίκη, τηλ: 23960.23201 – 22720-22771).

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ( μη προσέλευσης μαθητών κτλ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία των παραπάνω ειδικοτήτων, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτών των ειδικοτήτων.
Η. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού της Π.Β.Μ Λακκιάς Θεσσαλονίκης, με βάση τα νόμιμα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα προσόντα τους συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Α3, πρωτοβάθμια επιτροπή αποτελούμενη από τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη, εκπαιδευτικούς ή και διοικητικούς υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.
Η Επιτροπή αυτή:
1. Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και αποκλείει τους μη δικαιούμενους να συμμετάσχουν στην επιλογή με βάση τα δικαιολογητικά αυτά .
2. Ταξινομεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη και βαθμολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση.

3. Μετά τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων συντάσσει Πίνακες Αξιολόγησης
Ωρομισθίου εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού κατά ειδικότητα, σύμφωνα με
τη σχετική προκήρυξη και κατά σειρά αξιολόγησης με βάση τα συνολικά μόρια κάθε
υποψηφίου.
4. Συντάσσει Πίνακα Αποκλειομένων από τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισμού για κάθε ένα υποψήφιο.
5. Αποφασίζει για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση.
6. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στην Διεύθυνση Α3 και στον Διευθυντή της Π. Β. Μ. Λακκιάς, αντίγραφα των συγκεντρωτικών πινάκων αξιολόγησης και του πίνακα αποκλειομένων των υποψηφίων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες αξιολόγησης και ο πίνακας αποκλειομένων , αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
7. Ο Διευθυντής της Π.Β. Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, μετά την παραλαβή των πινάκων, αναρτά σε εμφανές σημείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα των Πινάκων Αξιολόγησης , του Πίνακα Αποκλειομένων και ανακοίνωση για το δικαίωμα των υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των πινάκων σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

8. Για να εξεταστούν οι ενστάσεις κατά των πινάκων που θα υποβληθούν από υποψηφίους εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι οποίοι πήραν μέρος στην επιλογή, απαιτείται:
> Να έχουν υποβληθεί μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία.
> Να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, την ειδικότητα για την οποία ήταν υποψήφιος και τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους ενίσταται αναλυτικά.
> Κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ συγκροτείται Δευτεροβάθμια τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από :

α. Τον Περιφερειακό Διευθυντή, ως Πρόεδρο β. Έναν Εκπρόσωπο της Διοίκησης ως μέλος
γ. Τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας ως μέλος.

Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος των παραπάνω μελών με απόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ, ορίζεται η αντικατάστασή τους .
Η Επιτροπή αυτή:
> Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέμπονται σε αυτή από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καθώς και όποια περίπτωση εισηγείται μέλος της Επιτροπής αυτής.
> Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι οριστικές.
> Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειομένων, όπως αυτοί διαμορφώνονται μετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
> Ενημερώνει, το συντομότερο δυνατό, την Διοίκηση – Διεύθυνση Α3 του Οργανισμού, για κάθε θέμα επιλογής ωρομισθίου εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού που δεν προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση, αναφέροντας συγχρόνως την πρότασή της.
> Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται ο επικυρωμένος Πίνακας Αποκλειομένων και οι επικυρωμένοι Πίνακες Αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά κατηγορία ειδικότητα και κλάδο σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη.

> Το έργο της Επιτροπής λήγει μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών. Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση του έργου της παραπάνω επιτροπής, παραδίδονται στην Διεύθυνση Α3 και στον Διευθυντή της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης και αναρτώνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Β.Μ. Λακκιάς .
> Ο Διευθυντής της Π.Β.Μ. Λακκιάς αιτείται προς την διεύθυνση Α3 , την έγκριση κάλυψης των κενών θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της Α3. Μετά την έγκριση, ειδοποιεί τους υποψηφίους του πίνακα αξιολόγησης με κάθε πρόσφορο μέσο που αποδεικνύει ότι έλαβαν γνώση κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Θ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
> Οι προσλήψεις θα καλυφθούν πρώτα από τον Πίνακα Α σύμφωνα με την αξιολόγηση και τις ανάγκες της σχολής και αφού εξαντληθεί τότε θα γίνουν και από τον Πίνακα Β με σειρά ανάλογα με την κατάταξη των υποψηφίων. Σε περίπτωση και μόνο μη προσέλευσης υποψηφίων στους Πίνακες Α & Β ή εξαντλήσεως των υποψηφίων, τότε υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολών από τον Πίνακα Γ.
> Για όλους τους κλάδους για τους οποίους απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βιβλιάριο υγείας είναι απαραίτητη η προσκόμιση τους.
> Εφόσον εξαντληθούν οι ιδιώτες υποψήφιοι των Πινάκων Α και Β και Γ τότε δύναται να προσλαμβάνονται υποψήφιοι των πινάκων Α και Β και Γ των Δημόσιων Υπάλληλων, Συνταξιούχων, αντιστοίχων ειδικοτήτων και κλάδων, που αξιολογούνται με τα ίδια ως άνω κριτήρια.
> Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και εξαντληθούν όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης δύναται ο ΟΑΕΔ να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό με κατευθείαν πρόσληψη και οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αρχική προκήρυξη.
> Η πρόσληψη του επιλεγέντος ωρομισθίου προσωπικού της Π.Β.Μ. Λακκιάς Θεσ/νίκης πραγματοποιείται με απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

> Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα προκήρυξη και προκύπτει κατά την διαδικασία επιλογής εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΠΒΜ ΟΑΕΔ Λακκιάς ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Η τελική έγκριση πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού υπόκειται στην έγκριση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που αναμένεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συναρμόδια Υπουργεία.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/OAED.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/OAED-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του προγράμματος της Π.Β.Μ. (ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (νοητική ανεπάρκεια και μαθησιακές δυσκολίες) σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3...

Σχολιάστε