Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος» της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» με κωδικό ΟΠΣ 364499, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη τις Αποφάσεις Ένταξης της Ε.Υ.Δ με αρ. Πρωτ. 18456/03-11-2011 και την τροποποίηση με αρ. Πρωτ. 9092/03-05-2014 καθώς και την υπ’αριθμ. 2643/118/29-12-2014 απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για:

ίδρυμα νεολαίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στα Σεμινάρια και Εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο λειτουργίας του Κέντρου Επαγγελματικής Υποστήριξης, στην Αθήνα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι δημόσιοι υπάλληλοι προκειμένου να αναλάβουν εργασία υποχρεούνται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από την υπηρεσία τους.

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr ,
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25/06/2015 έως και 10/07/2015 και ώρα 15.00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων).

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στη Διεύθυνση:  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος, για την υπ* αριθμ. 1/3309/141/23.06.2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη θέση:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Της Πράξης : «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης»

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014. Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα:

  • Αίτηση του υποψηφίου
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Ο φάκελος δικαιολογητικών επιπροσθέτως θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη αίτηση και θα
εμπεριέχει αντίγραφα τοποθετημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του ανωτέρω πίνακα μοριοδότησης και συγκεκριμένα:

α) Τίτλοι Σπουδών: Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
β) Διάρκεια συναφούς Διδακτικής Εμπειρίας
Για τη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας :
– πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε ώρες
– εάν η βεβαίωση προϋπηρεσίας προέρχεται από ιδιωτικό φορέα, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη
Η διδακτική εμπειρία θα πρέπει να προέρχεται από φορείς κατάρτισης ή/και εκπαίδευσης ενηλίκων
Η διδακτική εμπειρία στη τυπική εκπαίδευση δεν προσμετράται. γ) Ξένη Γλώσσα:

Αντίγραφο του τίτλου και η επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. Παράρτημα ΙΙ)

δ) Γνώση Η/Υ
Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ σε ισχύ (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)

ε) Βεβαίωση Μέλους Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ (Μητρώο β -ΕΚΕΠΙΣ )

Σημείωση: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την πρόσκληση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των στοιχείων της αίτησης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr πίνακας κατάταξης των υποψηφίων όπου θα αναγράφονται για κάθε υποψήφιο τα μόρια που έλαβε μετά τη διαδικασία αντιπαραβολής (διοικητική επαλήθευση).
Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ίδρυμα-νεολαίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/ίδρυμα-νεολαίας-300x280.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. υλοποιεί με ίδια μέσα το Υποέργο 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αναπτυξιακής αξιοποίησης του πολιτισμού και του αστικού περιβάλλοντος» της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης» με κωδικό ΟΠΣ 364499, που υλοποιούνται...

Σχολιάστε