Προκηρύσσουμε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2015-16, που αρχίζει 19/10/2015 και λήγει 24/02/2016. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων,

ΕΚΑΒ ΙΕΚ

για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

  • 1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΟ.
  • 2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α, Γ, ΕΞΑΜΗΝΟ και Α ταχύρυθμο ΕΞΑΜΗΝΟ.
  • 3. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : Α ταχύρυθμο ΕΞΑΜΗΝΟ.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα της κατανομής των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα μαθήματα διδασκαλίας ανά εξάμηνο καθώς και η διάρκειά τους καθορίζονται από τον οδηγό σπουδών.
Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης σύμφωνα με την ειδικότητα στην οποία αιτούνται να διδάξουν, ανάλογα με τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Κάθε στοιχείο το οποίο εντάσσεται στην ανωτέρω μοριοδότηση αποδεικνύεται και μοριοδοτείται εφόσον συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων που θα αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές από το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ στις ειδικότητες: Αγγλικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξειδίκευσης κριτήριο μοριοδότησης στην κατηγορία τυπικής εκπαίδευσης είναι αποκλειστικά και μόνον η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ,ΤΕΙ (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών στις ειδικότητες: Αγγλικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εξειδίκευσης δεν θα αξιολογούνται, δεν θα μοριοδοτούνται και συνεπώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αμοιβής.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Όταν ο εκπαιδευτής έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζεται στις δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτή θα γίνει μετά την εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης.
Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί:

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.
2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.
3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.
Β) Νοσηλευτές κατά προτίμηση με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.
Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες, με πιστοποιημένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένα προσόντα (π.χ. BLS, ALS, PHTLS κλπ) στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση -Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

1) Τηλεϊατρική.
2) Συστήματα επικοινωνίας.
3) Αγγλικά.
4) Πληροφορικής.
5) Ασφαλή οδήγηση
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΙΕΚ ΕΚΑΒ, υπάρχει επίσης και στο site του ΕΚΑΒ www.ekab.gr ).
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών.
4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

7. Φωτοτυπίες πιστοποιημένων προσόντων στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα (στις ειδικότητες που απαιτείται).
Η υποβολή και αποστολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 23-09-2015 ημέρα Τετάρτη μέχρι 29-09-2015 ημέρα Τρίτη, κατά τις ώρες 08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν:

· Ταχυδρομικώς με εταιρία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Τρίτη 29-09-2015 και ώρα 14:00 μ.μ στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ
· Με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται ξεχωριστά ως αρχεία τόσο η αίτηση υποψηφιότητας (σαρωμένη – scan) και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό τη μορφή επισυναπτόμενου αρχείου (attachment) σε μορφή .pdf.

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527, Τηλ.: 2132143139-2132143137.
2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535, Τηλ.: 2313326655,
3. ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Διασταύρωση Βουτών και Σταυρακίων, έναντι ΤΕΠ Παγνή Τ.Κ. 71110, Τηλ.: 2810377213- 2810377216,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή και, κατ’ επέκταση, απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για τα Α εξάμηνα (κανονικά ή ταχύρυθμα) προϋποθέτει τη συμπλήρωση του αριθμού καταρτιζομένων και έναρξης αυτών των τμημάτων.

[block]1[/block]

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/ΕΚΑΒ-ΙΕΚ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/09/ΕΚΑΒ-ΙΕΚ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Μερικής απασχόλησης
Προκηρύσσουμε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2015-16, που αρχίζει 19/10/2015 και λήγει 24/02/2016. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως: 1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα...

Σχολιάστε