Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του κάνει γνωστό ότι οι φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών.

μονίμων τηλεφωνητών

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, ορίζεται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών πτυχίο σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

 

Τα άτομα με προβλήματα όρασης, απόφοιτοι των Σχολών Τηλεφωνητών, κυρίως απασχολούνται σε τηλεφωνικά κέντρα φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Όπως είναι προφανές σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων που κενώνονται ή συνιστώνται ανήκει στην αρμοδιότητα του οικείου φορέα και ως εκ τούτου, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις που υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν, το Υπουργείο καλεί έως τις 29/02/2016, οι δημόσιες υπηρεσίες να ενεργήσουν, ώστε οι θέσεις αυτές να πληρωθούν με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό, καθώς και βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους περιορισμούς προσλήψεων που υπάρχουν απο τις μνημονιακές δεσμεύσεις ενώ οι υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλουν τις παραπάνω θέσεις ώστε να προωθηθούν στην αρμόδια Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 και να προχωρήσει η έγκριση τους.

 

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/μονίμων-τηλεφωνητών.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/02/μονίμων-τηλεφωνητών-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΠρογράμματα,Προσλήψεις,Υπουργείο Εργασίας
Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του κάνει γνωστό ότι οι φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών. Σύμφωνα πάντα...

Σχολιάστε