Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει δύο θέσεις χειριστών συσκευών εξωσωματικής κυκλοφορίας, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας συνεργασίας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Ωνάσειο

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να:

έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ή το αναγνωρισμένο ανάλογο πτυχίο της αλλοδαπής τεκμηριωμένη εκπαίδευση σε νοσοκομείο (Ελλάδας, ΕΕ ή ΗΠΑ) στην εξωσωματική κυκλοφορία ή πτυχίο σχολής εξωτερικού (Perfusion School)

Θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή, βάσει και του ακόλουθου πίνακα:

  • Αποδεδειγμένη Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
  • Καλή Γνώση της Αγγλικής
  • Προσωπική Συνέντευξη

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

Λεπτομερές Βιογραφικό Σημείωμα

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και σχετικών τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας

Πιστοποιητικά τεκμηρίωσης γνώσης της Αγγλικής εκτός εάν αυτή προκύπτει από τις σπουδές ή την εργασία του/της υποψηφίου

Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου

Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή περί νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν (για τους άρρενες υποψηφίους)

Οι υποψήφιοι των οποίων τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κρίνονται επαρκή, καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή μέσω ταχυδρομικής εταιρείας επί αποδείξει, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Λ. Συγγρού 356, ΤΚ 17674, Καλλιθέα-τηλ. 2109493103) από Δευτέρα έως Παρασκευή

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ωνάσειο.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/11/Ωνάσειο-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο προκηρύσσει δύο θέσεις χειριστών συσκευών εξωσωματικής κυκλοφορίας, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας συνεργασίας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να: έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ή το αναγνωρισμένο ανάλογο πτυχίο της αλλοδαπής τεκμηριωμένη εκπαίδευση σε νοσοκομείο (Ελλάδας, ΕΕ ή ΗΠΑ) στην...

Σχολιάστε