Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Δοκιμαστές Χημείου προκειμένου να τους απασχολήσει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ελευσίνας.

 Ελληνικά ΠετρέλαιαΟι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 35 ετών, να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χημείας ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, καθώς και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα.

Ειδικότερα τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις είναι:

Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ), της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χημείας ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών.

Ηλικία έως 35 ετών (Το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1981).

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια καθώς και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου).

Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης-

Επιθυμητά Προσόντα:

Γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, εργατικότητα, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, πειθαρχία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό δοκιμαστική περίοδο ενός έτους-

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης. συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Χειμάρρας 8 Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό της θέσης – ΔΧΗΝ2

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Ελληνικά-Πετρέλαια.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/01/Ελληνικά-Πετρέλαια-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Δοκιμαστές Χημείου προκειμένου να τους απασχολήσει στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ελευσίνας.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία έως 35 ετών, να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Γενικού Λυκείου ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας...
Summary
Article Name
Προσλήψεις στα Ελληνικά Πετρέλαια

Σχολιάστε