Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ανάπτυξη – Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις.

Αντικείμενο η οικονομική διαχείριση και οργανωτική – διοικητική υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ερευνητικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και λοιπών Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέσω ολοκληρωμένου Λογιστικού και Διαχειριστικού Προγράμματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ/ΜΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου και αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες)

Τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο των υπό ανάθεση εργασιών με χρήση Λογιστικού – Διαχειριστικού Προγράμματος Ειδικών Λογαριασμών Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τουλάχιστον δύο (2) ετών

Διάρκεια συμβάσεων:
Από την ημερομηνία υπογραφής τους έως τις 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 24/2/2017. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Στο φάκελο της υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο):
ΠΡΟΣ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121
Πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη – Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»
Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης ΕΛ/1492/16-2-2017

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΣΠΑΙΤΕ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΣΠΑΙΤΕ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προγράμματα,Προσλήψεις
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ανάπτυξη - Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», και καλεί...

Σχολιάστε