Η σχολή αξιωματικών της ΕΛΑΣ ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ρ ιών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (ε) σχετική.

 Δημόσιος-τομέας01

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1.    Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:

•    Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
•    Να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
•    Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α- 26/9-2-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•    Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
•    Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσή ματα.
2.    Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).

3.    Να μην έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους κατά την 31ι Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
4.    Οι υποψήφιοι/ες που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν-αιτούνται να διδάξουν.

5.    Για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι/ες» κατά τα τελευταία τρία έτη, να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.

6.    Οι υποψήφιοι/ες εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί, να έχουν αποστρατευθεί, ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν, η οποία να προκύπτει από την υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

7.    Οι υποψήφιοι/ες στις αθλητικές ομάδες να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους.

8. Για τα μαθήματα για τα οποία στη στήλη «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» του ανωτέρω πίνακα προκηρυχθέντων θέσεων αναφέρεται συγκεκριμένη ιδιότητα των υποψηφίων, κατά την επιλογή θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους/στις υποψηφίους/ες που έχουν αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Όσες/οι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
–    Αίτηση ενδιαφερομένου/ης ιδιώτη/ιδος (Υπόδειγμα ΑΙ) και εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών (Υπόδειγμα Α2)
–    Υπόμνημα – Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υποδείγματα Β1 και Β2).
–    Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
–    Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
–    Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
–    Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.
–    Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
–    Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.
–    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, για τους/τις υποψήφιους/ες ιδιώτες/ιδες (Υπόδειγμα ΓΙ).
–    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν ενεργεία αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Γ2).
–    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς – στρατιωτικούς (Υπόδειγμα Δ).
–    Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους/τις υποψήφιους/ες εν συντάξει αστυνομικούς ή στρατιωτικούς, στο οποίο να εμφαίνεται, ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
–    Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για τους/τις υποψηφίους/ες των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1.    Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Α. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από την 06-04-2016 μέχρι και την 22-4-2016 ταχυδρομικά (συστημένα) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00 -13:30′. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

2.    Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.    Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ίου.

4.    Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/ια χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
–    Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
–    Όταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
–    Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Summary
Article Name
Προσλήψεων καθηγητών στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας01.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας01-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Η σχολή αξιωματικών της ΕΛΑΣ ανακοινώνει τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ρ ιών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για...

Σχολιάστε