Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, είκοσι ενός (21) ατόμων για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων,

Θερµοπύλες

Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
β) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
γ) Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγόμενων για το συγκεκριμένο έργο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την Υπηρεσία)
6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
7) Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
8) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία Τ.Κ. 35100 (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313-53346, 22313-53345).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 8/3/2016 έως και 10/3/2016

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Θερµοπύλες.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2016/03/Θερµοπύλες-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΕποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, είκοσι ενός (21) ατόμων για την στελέχωση του προσωρινού χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Τοπική Κοινότητα Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων, Οι υποψήφιοι πρέπει: α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. β) Να έχουν την υγεία...
Summary
Article Name
Πρόσληψη 21 ατόμων στης Θερµοπύλες

Σχολιάστε