Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας μεταβολής του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και την διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

 ΑΣΕΠ

Σκοπός της απόφασης είναι η ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων, που αφορούν στη διαδικασία μεταβολής της υπηρεσίας ή του φορέα διορισμού όσων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων ΑΣΕΠ και των φορέων που δημοσιεύτηκαν σε Φ.Ε.Κ. από την 1.1.2009 και μετά, καθώς και όσων έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Α.Σ.Ε.Π και των φορέων, των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π και δεν διορίστηκαν.

Υποβολή αιτήματος
1.    Σε όλως εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες ή οι φορείς που έχουν ανάγκη να καλύψουν κενές οργανικές τους θέσεις, υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τεκμηριωμένο αίτημα για την κάλυψη των κενών θέσεων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
2.    Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών τους που δύνανται να καλυφθούν από διοριστέους που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, και για τις οποίες δεν υφίσταται εκκρεμότητα διορισμού. Με το ως άνω τεκμηριωμένο αίτημα βεβαιώνονται και οι απαιτούμενες πιστώσεις.

Διαδικασία αλλαγής της υπηρεσίας ή του φορέα διορισμού
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Α-θρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκεντρώνει τις εκκρε-μότητες διορισμού εντός του ίδιου νομού για τον οποίο έχουν υποβληθεί αιτήματα κάλυψης θέσεων σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο της παρούσας απόφασης και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συγκεντρώνει τις εκκρεμότητες διορισμού εντός των όμορων αυτού νομών.

Η επιλογή γίνεται από τους διοριστέους των ιδίων κλάδων και ειδικοτήτων με βάση τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού των νέων θέσεων προς κάλυψη και με βάση την παλαιότητα δημοσίευσης του πίνακα διορισέεων σε ΦΕΚ ή της ημερομηνίας που φέρει η απόφαση του Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. περί αναπλήρωσης και κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας με την οποία έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστεων του αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας. Αν συμπέσει η παλαιότητα των πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστεων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Μεταξύ των ισοβαθμούντων σε ΦΕΚ οριστικών πινάκων διοριστεων της ίδιας διαδικασίας επιλογής (γραπτός διαγωνισμός ή με σειρά προτεραιότητας) και της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης προηγείται ο υποψήφιος που είναι μεγαλύτερος στην ηλικία.

Η αλλαγή της υπηρεσίας ή του φορέα διορισμού των διοριστεων διενεργείται, κατόπιν έκδοσης απόφασης κα-τανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-κητικής Ανασυγκρότησης για τις νέες προς κάλυψη θέσεις.

Αν ο διοριστέος δεν αποδεχτεί τη νέα θέση διορισμού, διατηρεί το δικαίωμα διορισμού του στην αρχική θέση, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Παράλληλα προβλέπεται η ύθμιση των ειδικότερων θεμάτων, που αφορούν στη διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την υπ’ αριθ. 8/1997 (ΦΕΚ 45/3.11.1997/τ.ΑΣΕΠ) προκήρυξη.

 Δικαίωμα συμμετοχής
1.    Δικαίωμα συμμέτοχης στην διαδικασία που περιγρά-φεται στα επόμενα άρθρα έχουν όσοι υποψήφιοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

2.    Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι: α) έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, β) διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν και γ) κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα (Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997(ΦΕΚ 124/30.6.2005/τ.ΑΣΕΠ) σε σειρά διοριστέου και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.

Διαδικασία έγκρισης και προκήρυξης των προς πλήρωση θέσεων
1.    Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ειδικώς αιτιολογημένα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων των υπηρεσιών τους, που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες που
και για τις οποίες δεν υφίσταται εκκρεμότητα διορισμού.
Τα αιτήματα πρόσληψης προσωπικού συνοδεύονται από βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων, στο πλαίσιο πάντα των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει, προκειμένου η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προωθήσει στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ . 33/2006 σχέδιο εγκριτικής απ-φασης για τις εν λόγω προσλήψεις.

2.    Τα αιτήματα πρόσληψης αφορούν στην κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικού και κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (TE) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης.

3. Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, ο Αναπληρωτής Υπουρ-γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π., εκδίδει προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει:
α. τον αριθμό των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, κλάδο και φορέα.
β. τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και όποιο άλλο ζήτημα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εν λόγω Προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.ΑΣΕΠ) και αναρτάται στους ιστό-τοπους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Α.Σ.Ε.Π. (www.minadmin.gov.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Υποβολή αιτήσεων
1.    Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. το οποίο καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, TE, ΔΕ), καθώς και πίνακα διοριστέων ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ’).
2.    Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχαν καταταγεί στους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυ-ξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβαν στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.
3.    Όσοι καταταχθούν σε πίνακα διοριστέων και δεν αποδεχτούν το διορισμό τους, τίθενται εκτός της διαδι-κασίας διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (Α’ 33) και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Έκδοση απόφασης κατανομής
Μετά τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το Α.Σ.Ε.Π., εκδίδεται απόφαση κατανομής του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο (ή ειδικότητα). Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω διατίθενται προς διορισμό.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΣΕΠ.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/07/ΑΣΕΠ-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑΣΕΠ,Εποχιακής απασχόλησης,Προκήρυξη
Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας μεταβολής του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και την διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ με την υπ' αριθ. 8/1997...
Summary
Article Name
Πως θα διοριστούν παλιοί επιτυχόντες ΑΣΕΠ

Σχολιάστε