Με κοινή υπουργική απόφαση συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ

espa

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με την απόφαση έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του νέου ΕΣΠΑ καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων.

Παράλληλα θα εξετάζει όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων, την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας, την υλοποίηση των μεγάλων έργων, την τυχόν υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης, τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και των ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες,

τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του, την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες/αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των δαπανών αυτών και τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:

  1. την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της,
  2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων,
  3. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης,
  4. το σχέδιο αξιολόγησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή του,
  5. τη στρατηγική επικοινωνίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κάθε τροποποίησή της,
  6. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την άσκηση των καθηκόντων της, έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμβάσεις του Ε.Π.

Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματος της, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, τηρουμένου του θεσμικού πλαισίου σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/espa.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/espa-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕιδική ενίσχυση,Επιχειρηματικότητα,ΕΣΠΑ
Με κοινή υπουργική απόφαση συγκροτείται η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του νέου ΕΣΠΑ Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με την απόφαση έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του νέου ΕΣΠΑ καθώς και να εγκρίνει την...

Σχολιάστε