Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις οικονομικής πολιτικής για το 2015 και το 2016 ζητώντας εθνικές δράσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάπτυξης.

ευρωπαική επιτροπή

Οι συστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική ατζέντα της Επιτροπής. Από την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής υπό τον Πρόεδρο Juncker το Νοέμβριο 2014 και τη δημοσίευση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης 2015, η εν λόγω ατζέντα επικεντρώθηκε σε τρεις αμοιβαία ενισχυόμενους πυλώνες (ώθηση επενδύσεων, υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επιδίωξη της δημοσιονομικής υπευθυνότητας). Η επιτυχής εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του 2015 θα είναι καίριας σημασίας για την επιστροφή της Ευρώπης σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σε ανάπτυξη, που θα είναι βιώσιμη και λιγότερο εξαρτημένη από εξωτερικούς, κυκλικούς παράγοντες που στηρίζουν επί του παρόντος την ανάκαμψη.

Ο Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης απαιτεί περαιτέρω αποφασιστικές προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο. Πολλά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, χαμηλή παραγωγικότητα και έλλειψη επενδύσεων, με αποτέλεσμα υψηλή ανεργία και επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης.

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών αποτελεί το αντικείμενο των σημερινών ειδικών ανά χώρα συστάσεων. Για να ενθαρρύνουμε την εθνική ανάληψη ευθύνης και υλοποίηση, ενισχύσαμε τη δέσμευσή μας με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους και εξορθολογίσαμε και εστιάσαμε σημαντικά τις συστάσεις μας.»

Η Επίτροπος Marianne Thyssen, αρμόδια για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε πλήρως την ευκαιρία που παρουσιάζεται από την αναφαινόμενη οικονομική ανάκαμψη και να ξαναδώσουμε εργασία στους ευρωπαίους πολίτες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφεληθούν από τη δυναμική αυτή και να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις μεταρρυθμίσεις εκείνες που δεν προχώρησαν λόγω της κρίσης, ιδίως όσον αφορά τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους.»

Ο Pierre Moscovici, Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Σήμερα ζητούμε από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η υπό εξέλιξη οικονομική ανάκαμψη δεν είναι απλώς ένα εποχικό φαινόμενο. Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της Επιτροπής Juncker, οι οικονομικές μας προτεραιότητες είναι η ώθηση των επενδύσεων, η στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η διασφάλιση της επιδίωξης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών. Οι παρούσες συστάσεις δεν αποτελούν διάλεξη των Βρυξελλών προς τις κυβερνήσεις. Αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τις εθνικές προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης που χρειαζόμαστε όλοι.»

Ισχυροποίηση και εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε ορισμένες αλλαγές στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του χρονοδιαγράμματος της ΕΕ για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, με στόχο την αύξηση της ανάληψης πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας στις ευρωπαϊκές και εθνικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: – καλύτερη εστίαση στις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης με λιγότερες συστάσεις μόνο σε λίγους, βασικούς τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης. – νωρίτερη δημοσίευση των ειδικών ανά χώρα αναλύσεων και των αναλύσεων για τη ζώνης του ευρώ ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή εμπεριστατωμένων συζητήσεων με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους επί των βασικών ζητημάτων. – εντονότερη ευαισθητοποίηση σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο για να συζητηθούν προγενέστερες και μελλοντικές συστάσεις. – προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για να δοθεί περισσότερος χρόνος σε όλους τους φορείς να συζητήσουν και να συμφωνήσουν προτεραιότητες από ευρωπαϊκή σκοπιά και να συγκρίνουν τις εθνικές επιδόσεις και προτεραιότητες υπό το πρίσμα αυτό.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις 2015

Η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για τις 26 χώρες και για τη ζώνη του ευρώ ως σύνολο.[1]Οι συστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις ακόλουθες προτεραιότητες: ώθηση των επενδύσεων για τη στήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί την άρση των φραγμών στη χρηματοδότηση και τη δρομολόγηση επενδυτικών έργων και την ταχεία εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Επιτροπής, ύψους 315 δισεκατομμυρίων ευρώ. επίτευξη φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας που αυξάνουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις. Με την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλλουν στην ευημερία και σε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για επενδύσεις και θα περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της απομόχλευσης στον τραπεζικό, τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. επιδίωξη υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών που επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμης σταθεροποίησης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Τα κράτη μέλη με υψηλά ελλείμματα ή υψηλά επίπεδα χρέους χρειάζεται να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να καταρτίσουν τους ισολογισμούς τους, ενώ τα κράτη μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων. Οι αλλαγές στη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών θα πρέπει να τα καταστήσουν περισσότερο ευνοϊκά για την ανάπτυξη. βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής προστασίας για τη διευκόλυνση, τη στήριξη και την προστασία των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και για την εξασφάλιση ισχυρότερης κοινωνικής συνοχής ως βασικού στοιχείου βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Οι συστάσεις βασίζονται σε λεπτομερείς αναλύσεις της κατάστασης κάθε χώρας. Η εξατομικευμένη καθοδήγηση είναι το αποτέλεσμα ανοικτού διαλόγου με τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Βασίζονται κυρίως στην ανάλυση των εκθέσεων ανά χώρα της Επιτροπής, καθώς και στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων και τα Προγράμματα Σταθερότητας και Σύγκλισης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη τον Απρίλιο.

Λαμβάνουν επίσης υπόψη τα πλέον πρόσφατα δεδομένα που παρουσιάζονται στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Στο πλαίσιο της σημερινής δέσμης, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης αρκετές αποφάσεις σχετικά με τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Από κοινού, αποτελούν ένα φιλόδοξο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και προτεραιοτήτων για την οικονομία της ΕΕ.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/05/ευρωπαική_επιτροπή-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΑγορά Εργασίας,Θέσεις Εργασίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις οικονομικής πολιτικής για το 2015 και το 2016 ζητώντας εθνικές δράσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάπτυξης. Οι συστάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική ατζέντα της Επιτροπής. Από την ανάληψη των καθηκόντων της Επιτροπής υπό τον...

Σχολιάστε