Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

elpe

Ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης: Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔ: ΤΣΒ2- ΜΧΤ). Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις: Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (όπως ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΙΕΚ), της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας. Ηλικία έως 32 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983). Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε βαριά βιομηχανία ή εμπειρία θαλάσσης, στη συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. Το όριο ηλικίας στην περίπτωση αποδεδειγμένης συναφούς προϋπηρεσίας, τουλάχιστον 3 ετών σε συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Διυλιστηρίου, είναι έως 35 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια καθώς και αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας την οποία πρέπει να κατέχουν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης. Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης) θα θεωρηθεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης (διατίθεται στην ιστοσελίδα των ΕΛΠΕ), πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Χειμάρας 8Α Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι Υπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου αναγράφοντας απαραιτήτως τον Κωδικό Θέσης (ΤΣΒ2-ΜΧΤ). Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/elpe-praktikh.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/elpe-praktikh-300x300.jpgpsaxnodouleiaΙδιωτικός τομέαςΘέσεις Εργασίας,Προσλήψεις
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνίτες Συντήρησης προκειμένου να τους απασχολήσει σε εργασίες συντήρησης εξοπλισμού πεδίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης. Ειδικότητα Τεχνιτών Συντήρησης: Μηχανοτεχνίτες (ΚΩΔ: ΤΣΒ2- ΜΧΤ). Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις: Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (όπως ΕΠΑ.Λ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΙΕΚ), της ημεδαπής...

Σχολιάστε