Αλλαγές στην ένταξη δικαιούχων στα προνοιακά επιδόματα των Ατόμων με Αναπηρία κθορίζει στις διατάξεις του, το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλης.

Τα ΑμεΑ εντάσσονται συνολικά και σε κάθε στάδιο στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης. Οι αρχικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και όχι στα ΚΕΠΑ. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν το σύνολο της διαδικασίας διεκπεραίωσης μιας αίτησης. Θα υπάρχει τυποποιημένο παραπεμπτικό για κάθε περίπτωση που θα παραπέμπεται στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ. Τα όποια οικονομικά αποτελέσματα για τους αιτούντες, θα ξεκινούν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης στο Δήμο

Συγκεκριμένα με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η εν όλω και σε κάθε στάδιο διαδικασία ένταξης των ΑμεΑ στα προνοιακά επιδόματα, αλλά και η διαδικασία παράτασης των χορηγούμενων παροχών. Το ως άνω κρίθηκε σκόπιμο δεδομένου ότι έχει καταγραφεί μια σειρά από ζητήματα γραφειοκρατικής φύσης, τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει έντονα τον πολίτη με αναπηρία. Στόχος της παρούσας διάταξης είναι η επίλυση των δυσλειτουργιών μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και δομών για την ένταξη των πολιτών με αναπηρία στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, και αυτό ως αναγκαία προϋπόθεση μιας επιγενόμενης προσαρμογής και εκλογίκευσης της εν λόγω διαδικασίας.

Επιπροσθέτως, λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου για την ύπαρξη ενιαίας υγειονομικής κρίσης στις περιπτώσεις χορήγησης παροχών αναπηρίας στο ίδιο πρόσωπο από δύο διοικητικές αρχές, εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων. Κι αυτό διότι, οι μεν αρμοδιότητες των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν.3863/2010, των δε Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων από τις διατάξεις του ν.δ.1327/1973, όπως ισχύουν σήμερα. Από έναρξης ισχύος, όμως, του ν.3865/2010 ορίζεται ότι σχετικά με την υγειονομική κρίση των προαναφερόμενων Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, προκαθορίζεται για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς με εκατοστιαία αναλογία στον Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010.

Η συγκεκριμένη διάταξη επιλύει κατά συνέπεια το κλίμα της εύλογης ανησυχίας που δημιουργήθηκε στην περίπτωση χορήγησης παροχών αναπηρίας στο ίδιο πρόσωπο από δύο διαφορετικές διοικητικές αρχές, όταν αυτό έχει παραπεμφθεί με βάση την αρμοδιότητα σε δύο διαφορετικές Υγειονομικές Επιτροπές και έχουν εκδοθεί δύο γνωματεύσεις σε ισχύ με την πρόβλεψη προκειμένου για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία να γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Α.ΣΥ.Ε. ή της Α.Ν.Υ.Ε. ή της Α.Α.Υ.Ε. ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος σε ισχύ που έχουν εκδοθεί από τους αιτούντες για άλλη αιτία, εφόσον πληρούνται με βάση αυτές οι ιατρικές προϋποθέσεις του κατά περίπτωση αιτούμενου προνοιακού προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης. Στη δε περίπτωση που υπάρχουν δύο γνωματεύσεις ή πιστοποιητικά αναπηρίας που πληρούν τις προϋποθέσεις αποδοχής τους από τους φορείς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη.

Ειδικότερα, προβλέπονται διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (δημοτική Κοινωνική Υπηρεσία, ΚΕ.Π.Α.), με αποτέλεσμα:
α. Την υποβολή των αρχικών αιτήσεων για την ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ στις καθ’ ύλην αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και όχι στα ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εφεξής αναλαμβάνουν εξολοκλήρου τη διαχείριση κάθε αίτησης από την υποβολή (διοικητικός προέλεγχος) μέχρι τη διεκπεραίωσή της (έκδοση σχετικής απόφασης),
β. τη θέσπιση τυποποιημένου παραπεμπτικού για κάθε εξεταζόμενη από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. περίπτωση, στο οποίο θα περιγράφονται επακριβώς οι ιατρικές προϋποθέσεις επί των οποίων θα πρέπει να αποφανθεί η Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποφυγή εφεξής επανάκρισης των περιστατικών, στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης κάθε αιτήματος, άρα και της ταλαιπωρίας των εξεταζομένων, αφού η απόφαση της ΥΕ θα ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο εκδίδεται και δεν θα δημιουργούνται νομικά ή άλλα προβλήματα με τις υπηρεσίες απονομής των σχετικών παροχών.
Επιπλέον, αποκαθίσταται το δίκαιο της απαίτησης για έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων ενιαία για όλους τους αιτούντες, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Δήμο, μετά τον υποχρεωτικό από την αρμόδια υπηρεσία προέλεγχο της συνδρομής των διοικητικών προϋποθέσεων ένταξης στο κατά περίπτωση πρόγραμμα, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων στις περιπτώσεις παράτασης του σχετικού δικαιώματος, από την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Money-Euro1-1024x768.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/Money-Euro1-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕιδική ενίσχυση,Επιδόματα
Αλλαγές στην ένταξη δικαιούχων στα προνοιακά επιδόματα των Ατόμων με Αναπηρία κθορίζει στις διατάξεις του, το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στρατούλης. Τα ΑμεΑ εντάσσονται συνολικά και σε κάθε στάδιο στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης. Οι αρχικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στις κοινωνικές υπηρεσίες...

Σχολιάστε