Με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στην βουλή και εντάχθηκε στην πράξη νομοθετικού περιοχομένου για τα αποθεματικά εισάγονται νέες διορθωτικές ρυθμίσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο στις υπηρεσίες διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την αποπληρωμή έργων ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

espa

Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία προσκόμισης σύμβασης τραπεζικού δανείου, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3908/2011, κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 30.9.2015, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε μικρομεσαίους, κυρίως, επενδυτές, να αξιοποιήσουν την αναμενόμενη ενίσχυση της ρευστότητας από τραπεζικά ιδρύματα. Με την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού, διευκρινίζεται η υποχρέωση της Διοίκησης για επιστροφή εγγυητικών επιστολών, οι οποίες προσκομίστηκαν προκειμένου να ληφθεί προκαταβολή, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί κατά το ν. 3908/2011, ατόκως.

Η διάταξη εισάγεται προκειμένου να αρθούν αμφισβητήσεις ως προς την εφαρμογή της κείμενης διάταξης και να καταστεί δυνατή η ταχύτερη ολοκλήρωση των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3980/2011.

Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά περιπτώσεις όπου έχει προκαταβληθεί ποσό επιχορήγησης που είναι μεγαλύτερο από αυτό που οριστικοποιείται με την προβλεπόμενη απόφαση ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις δε αυτές, η εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί από τον επενδυτή, εκπίπτει κατά το υπερβάλλον ποσό, ενώ το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στο Δημόσιο, ατόκως, καθότι η εν λόγω επιστροφή είναι προφανές ότι δεν επιβάλλεται ως κύρωση, που θα συνεπαγόταν την καταβολή τόκου. Με την παράγραφο 11 τροποποιείται το άρθρο 9 του νόμου 4314/2014 και προστίθενται νέες αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών και επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 9 και στις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, αλλά και για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Με την παράγραφο 12 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 39 και προστίθεται η δυνατότητα σύστασης στις Ειδικές Υπηρεσίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 θέσης υποδιευθυντή οργανικής μονάδας τομέα και προσδιορίζονται τα όργανα που αναπληρώνουν τον προϊστάμενο της ΕΥ όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Με τη σύσταση των τεσσάρων θέσεων υποδιευθυντών καταργούνται οι τρεις (3) θέσεις των υφιστάμενων αναπληρωτών προϊσταμένων του άρθρου 59.3 που ισχύουν κατά τη μεταβατική περίοδο. Επίσης αποσαφηνίζεται το επίπεδο οργάνωσης των Ειδικών Υπηρεσιών, χωρίς οικονομικές επιπτώσεις. Με την παράγραφο 13 επιταχύνεται η τοποθέτηση προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης κατά τη μεταβατική περίοδο και διευκολύνεται το κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και η ομαλή έναρξη της νέας.

Η διάταξη αφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» και «Υποδομές, Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» οι οποίες προέκυψαν από τη συγχώνευση των αντίστοιχων Ειδικών Υπηρεσιών του Ν. 3614/2007. Ο καθορισμός των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων προσδιορίζεται στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης αναδιάρθρωσης του άρθρου 58 παρ.1 του παρόντος νόμου.

Με την παράγραφο 14 επιχειρείται η αποπληρωμή έργων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2004-2009, τα οποία, αν και ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προηγούμενων ετών και ενώ έχουν υλοποιηθεί εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών τους (μέχρι Απρίλιο του έτους 2012), δεν έχουν αποπληρωθεί από το ΠΔΕ και συνεπώς καθίσταται αναγκαία η άμεση εγγραφή των συνεχιζόμενων αυτών έργων στο ΠΔΕ, εντός των εγκεκριμένων ορίων των ΣΑΕ/ΣΑΕΠ, προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή της εθνικής συμμετοχής από το ΠΔΕ και εν συνεχεία η εκταμίευση, σε όσα έργα εκκρεμεί, της συμμετοχής του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.

Σε αντίθετη περίπτωση (μη αποπληρωμής της εθνικής συμμετοχής), επαπειλείται απένταξη των έργων με συνεπακόλουθη συνέπεια την επιστροφή του συγχρηματοδοτούμενου μέρους των κονδυλίων στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (ΕΟΧ) και με ταυτόχρονη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με το συνολικό κόστος υλοποίησης, καθώς και σχετικές νομικές εμπλοκές.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/espa.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/04/espa-300x300.jpgpsaxnodouleiaΕργασιακάΕπιδότηση,Επιχειρηματικότητα,ΕΣΠΑ
Με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στην βουλή και εντάχθηκε στην πράξη νομοθετικού περιοχομένου για τα αποθεματικά εισάγονται νέες διορθωτικές ρυθμίσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο στις υπηρεσίες διαχείρισης του ΕΣΠΑ και την αποπληρωμή έργων ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία προσκόμισης σύμβασης τραπεζικού δανείου, για επενδυτικά σχέδια που...

Σχολιάστε