Σε προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού προχωρά το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε για την κάλυψη θέσεων στην Σχολή αστυφυλάκων
Διδυμότειχου.

 Δημόσιος-τομέας01

Ειδικότερα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο από Σάββατο 28 Μαΐου 2016 έως και Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και καλούν αυτούς όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Τα προσόντα:

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
(1)    Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2)    Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
(3)    Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α-26/09-02-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(4)    Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
(5)    Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
(6)    Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).
(7)    Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α – 26/9-2-2007).
(8)    Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
(9)    Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν

(10);Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγματικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» είτε κατά το τελευταίο έτος είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).
(11)    Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.
(12)    Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
(13)    Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
(14)    Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν -αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο ίδιο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

Η Σχολή Αστυφυλάκων / Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων « Προκήρυξη διορισμού διδακτικού προσωπικού Γ’ εξαμήνου Δοκίμων Αστυφυλάκων 2ης εκπαιδευτικής περιόδου, εκπαιδευτικής σειράς 2015 – 2017 ». προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών – αναπληρωματικών) στα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤακτικοίΑναπλη ρωματικοί
1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ55
2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ55
3. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΤΑΞΕΩΣ, ΤΡΟΧΑΙΑΣ,
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ55
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4. ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ55
5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ22
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ22
(Π.Σ.Ε.Α.)
7. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ22
8. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΤΑΞΗΣΠροσωπικό του Τ.Δ.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα αντικείμενα 1, 2, 3, 4, 5 & 6, απαιτείται ο διορισμός αστυνομικών εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικών – στρατιωτικών και για το μάθημα Ασκήσεις Πυκνής Τάξης από εν ενεργεία αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων.

Όπου αναφέρονται Αστυνομικοί στην προκήρυξη, περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

Δικαιολογητικά

Α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 15:00′ ώρα της Τετάρτης 11 Μαΐου 2015 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου με βάση ότι αυτά θα είναι:
1)    Αριθμημένα, με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού.
2)    Καταγεγραμμένα σε πίνακα περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/οί σελίδας/ων του καθενός.
– Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο αιτών.

(1) Υποχρεωτικά:
(α) Αίτηση επί του αντιστοίχου εντύπου της Σχολής, όπου υποχρεωτικά επικολλάται έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4Χ4 εκ. (η αίτηση χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης). (β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σχετικά με τις σπουδές, το διδακτικό και συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία.
(γ) Έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων αιτούντων επί του αντίστοιχου εντύπου της Σχολής (χορηγείται από Υπηρεσία πρόσληψης).
(δ) Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του (της) αιτούντος (σας). (ε)  Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
(στ) Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
(ζ) Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψήφιους Αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.), στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχουν αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

Σε περίπτωση που δεν εμφαίνεται αυτό – ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία – να προσκομίσουν άλλο δικαιολογητικό που να βεβαιώνει αυτό.
(η) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, κατά περίπτωση στην οποία να δηλώνουν ότι:

Πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα, προσόντα και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού.
Δεν κατέχουν δημόσια θέση ή στην περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης εκ μέρους τους θέσεως και ότι έχουν υπ’ όψιν τους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας) και ότι θα προσκομίσουν εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Υπηρεσίας τους, που θα τους επιτρέπει την απασχόλησή τους.

Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α 26/9-2-2007. Έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν υγεία και αρτιμέλεια που επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και δεν πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
Τα αναγραφόμενα στην αίτηση, στο έντυπο ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων και στο Βιογραφικό Σημείωμα των αιτούντων, είναι απολύτως ακριβή.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερα του ενός μαθήματα:
(1)    Θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω για το μάθημα της πρώτης επιλογής τους.
(2)    Για καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, για τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αρκεί να υποβάλλουν φάκελο με :
(α) Αίτηση και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σε απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς επικύρωση.
(β) Απλό σημείωμα, στο οποίο δηλώνεται το μάθημα, για το οποίο έχουν υποβάλει τον πλήρη φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Όλα τα δικαιολογητικά, να προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2002 από 07-02-2002 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιους προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

Τα αποτελέσματα επιλογής διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου , για την 2η εκπαιδευτική περίοδο 2016 – 2017, θα δημοσιευτούν-ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαύγεια

–    Η εκπαίδευση στην Σχολή διεξάγεται, κατά κύριο λόγο, από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 06:00-23:00.
Είναι ενδεχόμενο όμως να απασχοληθούν και εκτός των ανωτέρω αναφερομένων ημερών και ωρών (Σάββατο, Κυριακή, αργίες), για αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών της Σχολής, για τις οποίες θα ενημερώνονται το ταχύτερο δυνατό.
–    Για την έκτακτη απασχόλησή τους τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω, θα αποζημιωθούν με την προβλεπόμενη ωριαία αποζημίωση.
–    Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης εργασίας, που υπογράφεται μεταξύ αυτής και του διορισθέντος διδάσκοντος, όταν αυτός δηλώσει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει την παραπάνω υποχρέωση.
–    Η Σχολή έχει το δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών/ριών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακαλείται ο διορισμός τους και θα κινείται η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 15:00′ ώρα της 11ης Μαΐου 2016 προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Επίσης είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην κατωτέρω διεύθυνση. Μετά την 15:00′ ώρα της 11ης Μαΐου 2015 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας01.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/03/Δημόσιος-τομέας01-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Εποχιακής απασχόλησης,Προσλήψεις
Σε προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού προχωρά το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ σύμφωνα με προκήρυξη που εξέδωσε για την κάλυψη θέσεων στην Σχολή αστυφυλάκων Διδυμότειχου.   Ειδικότερα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο από...
Summary
Article Name
Ωρομίσθιο προσωπικό στην ΕΛ.ΑΣ

Σχολιάστε