Προκηρύξεις για 1.019 προσλήψεις δήμων θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες με ορισμένες να έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδονται μετά από μια σειρά αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να καλυφθούν ανάγκες στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ τους αλλά και για την υλοποιήση του προγράμματος Αθληση για Όλους.

Η διάρκεια των προσλήψεων ποικίλη αφού ξεκινούν με τις συμβάσεις τριών μηνών για τους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα για όλους ενώ φτάνουν ως και τους έντεκα μήνες για συμβάσεις ΙΔΟΧ και ΣΜΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

Αναλυτικά προσλήψεις 52 ατόμων θα κάνουν πέντε δήμοι της χώρας για οκτάμηνη διάρκεια σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες για τους δήμους

Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη ποσού τετρακοσίων ογδόντα επτά εξακοσίων πενήντα έξι (487.656€) ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν τα ΝΠΙΔ

Επίσης προσλήψεις για 142 συμβασιούχους ΙΔΟΧ και ΣΜΕ ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών για τη στελέχωση των ΝΠΙΔ της Χώρας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Οι προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες των ΝΠΙΔ της χώρας σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, διάρκειας έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες.

Επίσης εγκρίνονται 641 προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, Από τις προσλήψεις στους δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού έξι εκατομμυρίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ (6.011.298€) ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ΟΤΑ ενώ οι προσλήψεις εγκρίθηκαν μετά εισηγήσεις των ασκούντων καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Κράτους για την έγκριση θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2015, για τους ΟΤΑ χωρικής τους αρμοδιότητας τους

Παράλληλα εγκρίνονται οι προσλήψεις εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό τη στελέχωση των OTA A΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2015, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και θρησκευμάτων, δια της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής

Οι προσλήψεις θα καλύψουν ανάγκες των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των υπηρεσιών «Άθλησης για Όλους» των πολιτών. Από τις προσλήψεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων OTA και των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ αυτών συνολικού ύψους 245.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο

Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 3 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Η χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στους φορείς υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. θα εκτελείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις εγκριτικές αποφάσεις των Π.Α.γ.Ο περιόδου 2014−15.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει με εποπτεία του ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθούν απο τους παραπάνω δήμους.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/εκπαιδευτικοι.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/εκπαιδευτικοι-300x300.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔημόσιο,Θέσεις Εργασίας,Προκήρυξη,Προσλήψεις
Προκηρύξεις για 1.019 προσλήψεις δήμων θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες με ορισμένες να έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδονται μετά από μια σειρά αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να καλυφθούν ανάγκες στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ τους αλλά και για την υλοποιήση του προγράμματος Αθληση για Όλους. Η διάρκεια των προσλήψεων...

Σχολιάστε