Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο από 26-07-2016 έως 31-07-2016. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ’ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια.

Δήμο Νότιας Κυνουρίας

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
2.    Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
3.    Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584 /2007 ( καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση )
3.    Υπεύθυνη   δήλωση για   το κώλυμα του άρθρου 16   του Ν. 3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή .
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 19-07-2016 έως 25-07¬2016.

Summary
Article Name
10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Νότιας-Κυνουρίας.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/08/Δήμο-Νότιας-Κυνουρίας-300x299.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Απρίλιο 2016 θα απασχοληθούν στο Δήμο από 26-07-2016 έως 31-07-2016. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ' άτομο πέντε (5) ημερομίσθια. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής...

Σχολιάστε