Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα ειδικότητας εργατών γενικών καθηκόντων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες στην πυρασφάλεια – πυροπροστασία του camping Καψαλίου και Σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου.

 kithiraΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά, τα εξής δικαιολογητικά :
•    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
•    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα.

Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. Προκειμένου για ανέργους πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό οικογενειακής τους κατάστασης του Δήμου πρόσφατης έκδοσης. Για την απόδειξη της εντοπιότητας Βεβαίωση μόνιμης Κατοικίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη γραμματεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυθήρων Α.Ε. (υπεύθυνη κα. Παυλάκη Αικατερίνη Δημαρχείο Κυθήρων, 1ος όροφος) εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων της Εταιρείας και του Δήμου καθώς και στο www.diavgeia.gov.gr.

http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/kithira.jpghttp://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/kithira-300x293.jpgpsaxnodouleiaΔημόσιος τομέαςΔήμοι,Εποχιακής απασχόλησης,Θέσεις Εργασίας
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα ειδικότητας εργατών γενικών καθηκόντων προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες στην πυρασφάλεια - πυροπροστασία του camping Καψαλίου και Σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι...
Summary
Article Name
10 θέσεις εργασίας στα Κύθηρα

Σχολιάστε